Polska

Pogarszają się wyniki finansowe przedsiębiorstw

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wyniki finansowe niefinansowych przedsiębiorstw w pierwszym kwartale tego roku były gorsze niż w roku ubiegłym.

W I kwartale 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 21,7% od notowanych w I kwartale 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 6,6%).

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,3%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,2% przed rokiem do 95,7%.

Zysk netto wykazało 69,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 78,9% przed rokiem).

koszty

W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 28,1 mld zł i były (w cenach stałych) o 21,7% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2018 roku odnotowano wzrost o 6,6%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 32,6%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 13,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 27,6%).

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 15 915 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker