Uncategorized

Kraje latynoamerykańskie muszą radzić sobie z wieloma problemami gospodarczymi

Wzrost gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pozostaje powolny. Oczekuje się, że realny PKB wzrośnie o 0,6 procent w 2019 r. – najwolniej od 2016 r. Lepiej ma być w 2020 roku, kiedy to wzrost wyniesie do 2,3 procent – wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Słabe tempo wzrostu jest odzwierciedleniem negatywnych trendów z pierwszej połowy tego roku, w postaci podwyższonej niepewność polityki wewnętrznej w niektórych dużych gospodarkach, podwyższonego napięcia między USA i Chinami oraz nieco niższego wzrostu globalnego.

Wolniejszy wzrost

Powolny wzrost w pierwszej połowie tego roku w dużej mierze jest skutkiem czynników o charakterze przejściowym.  Wśród nich są niekorzystne warunki pogodowe, które zmniejszyły wydobycie w Chile i produkcję rolną w Paragwaju. Ponadto katastrofa tamy Brumadinho w Brazylii miała wpływ na górnictwo, a w Meksyku wzrost był słabszy z powodu niepełnego wykonania budżetu, strajków robotniczych i niedoborów paliwa.

Podwyższona niepewność polityczna w niektórych dużych gospodarkach regionu również przyczyniła się do słabego tempa wzrostu. W Brazylii obawy dotyczące terminu i zakresu bardzo potrzebnych reform emerytalnych (projekt ustawy jest obecnie omawiany przez Kongres) utrzymały niepewność polityczną powyżej średnich historycznych.

Podobnie w Meksyku niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie ze względu na pewne zmiany polityki, zwłaszcza dotyczące reform energetycznych i edukacyjnych. Wciąż pojawiają się obawy dotyczące kondycji finansowej i perspektyw przedsiębiorstwa Pemex. W Argentynie niepewność zmalała, a ostatnio inflacja zaczęła spadać, a aktywność gospodarcza się odbija.

eng july 22 uncertainty1 002

Słabszy globalny wzrost i utrzymujące się napięcia handlowe między USA a Chinami zaszkodziły również regionowi Ameryki Łacińskiej poprzez wpływ wojny handlowej na ceny towarów i wielkość eksportu.

Ryzyko: globalne i krajowe

Ryzyko związane z prognozami pozostaje obniżone m.in. z powodu dalszej eskalacji napięć handlowych między USA i Chinami, spowolnienia w głównych gospodarkach oraz zaostrzenia globalnych warunków finansowych.

Główne ryzyka wewnętrzne obejmują dalszy wzrost niepewności politycznej, odwrócenie reform i klęski żywiołowe. Chociaż przepływy pieniężne były duże na początku tego roku, to jednak spadły w okresie od maja do czerwca i mogą ulec dalszemu zmniejszeniu, jeśli zmaterializują się pozostałe obawy.

Biorąc pod uwagę słabe perspektywy wzrostu i znaczne ryzyko spadku, polityka gospodarcza będzie musiała znaleźć równowagę między wspieraniem wzrostu a buforami odbudowy.

Polityka: zrównoważone podejście

Konsolidacja fiskalna pozostaje priorytetem w wielu krajach regionu ze względu na wysoki poziom długu publicznego. Spowoduje to prawdopodobnie niższy wzrost, ale jego skutki można złagodzić, utrzymując inwestycje publiczne i dobrze ukierunkowane wydatki społeczne, jednocześnie zwiększając dochody i ograniczając wydatki niepriorytetowe.

W świetle niższego globalnego wzrostu i łagodnego nastawienia głównych banków centralnych gospodarek rozwiniętych, polityka pieniężna może nadal wspierać wzrost w regionie, zwłaszcza biorąc pod uwagę skutecznie określone oczekiwania inflacyjne, ujemne luki produktowe i ogólnie osłabioną presję inflacyjną w większości krajów. Należy jednak kontynuować monitorowanie dźwigni finansowej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w celu zapewnienia stabilności finansowej.

Oprócz polityki wspierającej cykliczne ożywienie, reformy strukturalne pozostają koniecznością i należy je przyspieszyć, aby zwiększyć potencjalny wzrost. Reformy te powinny obejmować dalsze otwieranie gospodarek na handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, łagodzenie przepisów na rynku produktów i rynku pracy, zwiększanie konkurencji oraz poprawę jakości kapitału ludzkiego i fizycznego – podaje MFW.

Ameryka Południowa

Argentyna

MFW podaje, że w Argentynie gospodarka stopniowo wychodzi z zeszłorocznej recesji. Prognozuje się, że wzrost PKB będzie dalej ujemny, ale wzrośnie do -1,3 procent w tym roku i 1,1 procent w 2020 r. Wzrost ma być efektem ożywienia produkcji rolnej i stopniowego odbudowywania siły nabywczej konsumentów, po gwałtownym spadku realnych płac w ubiegłym roku. Oczekuje się, że inflacja będzie nadal spadać. Jeśli jednak inflacja okaże się trwalsza, to stopy procentowe będą musiały dłużej pozostać na wyższym poziomie, co spowoduje obniżenie wzrostu PKB w 2020 r.

Brazylia

W Brazylii oczekuje się, że wzrost pozostanie na niskim poziomie 0,8 procent w 2019 r. i przyspieszy do 2,4 procent w 2020 r., Przy założeniu, że solidna reforma emerytalna zostanie zatwierdzona, a także będzie miał miejsce wzrost inwestycji oraz kontynuacja polityki redystrybucyjnej. Oprócz pomyślnego zatwierdzenia reformy emerytalnej, dalsze zmniejszanie deficytu budżetowego w nadchodzących latach pozostaje kluczowe dla zapewnienia stabilności długu publicznego. Aby pobudzić potencjalny wzrost, Brazylia potrzebuje zdecydowanych reform strukturalnych, w tym reformy podatkowej, prywatyzacji i liberalizacji handlu.

Chile

Przewiduje się, że w Chile wzrost utrzyma się na wysokim poziomie 3,2 procent w 2019 r. i 3,4 procent w 2020 r., Dzięki pomocy ekspansywnej polityki pieniężnej i zapowiedzianemu przyspieszeniu projektów inwestycyjnych. Prognozy pozostają jednak obniżone szczególnie w świetle ostatnich słabych danych dotyczących działalności gospodarczej i wyników eksportowych. Stopniowe zbliżenie inflacji do celu banku centralnego powinno być ułatwione przez ostatnie złagodzenie polityki pieniężnej, podczas gdy polityka fiskalna powinna nadal kierować się docelowym saldem strukturalnym. Biorąc pod uwagę wysoką globalną niepewność, osiągnięcie szerokiego porozumienia w sprawie trwających reform politycznych będzie miało kluczowe znaczenie dla wsparcia zaufania krajowego.

Kolumbia

Zdaniem MWF ożywienie gospodarcze w Kolumbii będzie kontynuowane w 2019 r. pomimo zewnętrznych przeszkód. Alokacyjna polityka pieniężna, wydatki samorządów niższego szczebla w roku wyborczym, migracja z Wenezueli, dalsze wdrażanie projektów infrastruktury 4G oraz pozytywny wpływ ostatnich reform podatkowych na inwestycje będą wspierać popyt wewnętrzny i podniosą wzrost do około 3,5 procent w latach 2019-20. Inflacja według MFW powinna pozostać blisko celu pomimo przejściowych szoków podażowych. Oczekiwany przez rząd deficyt na 2019 r. ma zostać w limicie, jednak niższe podatki od przedsiębiorstw od 2020 r., przy jednoczesnym pobudzaniu inwestycji i wzrostu, mogą skutkować jego podwyższeniem.

Peru

W Peru wzrost został skorygowany, choć skromnie, do 3,7 procent w 2019 r. ze względu na słaby wynik w pierwszym kwartale. Nadal znaczące są zagrożenia związane m.in. z niższymi cenami towarów, dalszymi napięciami handlowymi oraz niska realizacja inwestycji publicznych. Przewiduje się, że wzrost ustabilizuje się na poziomie około 4,0 procent w średnim okresie, przy czym silny prywatny popyt wewnętrzny pozytywnie wpłynie na wysokość deficytu. Oczekuje się, że inflacja pozostanie w docelowym zakresie od 1 do 3 procent.

Wenezuela

W Wenezueli kryzys gospodarczy i humanitarny nadal się pogarsza. Prognozuje się, że realny PKB spadnie o 35 procent w 2019 r., co spowoduje wzrost skumulowanego spadku od 2013 r. do ponad 60 procent. Przewiduje się również, że hiperinflacja będzie kontynuowana, a migracja za granicę nasili się, a całkowita liczba migrantów z Wenezueli przekroczy 5 milionów do końca 2019 r. Ten exodus ma mieć znaczny wpływ na inne kraje regionu.

Meksyk, Ameryka Środkowa i Karaiby

W Meksyku wzrost skorygowano do 0,9 procent w 2019 r. ze względu na słabszy impet i podwyższoną niepewność polityczną. Oczekuje się jednak, że w 2020 r. dynamika wzrośnie do 1,9 proc. w miarę normalizacji warunków. Przestrzeganie celu dotyczącego deficytu budżetowego w 2019 r. – i zatwierdzenie ostrożnego budżetu na 2020 r. – będzie ważne, aby udowodnić zaangażowanie rządu w prowadzenie odpowiedzialnego budżetu i odpowiedni stosunek długu publicznego do PKB. Postęp w reformach strukturalnych zwiększających produktywność pozostaje kluczowy dla pobudzenia średnioterminowego potencjalnego wzrostu Meksyku.

Przewiduje się, że w Ameryce Środkowej, Panamie i na Dominikanie wzrost utrzyma się w latach 2019–2020 pomimo korekty w dół. Warunki zewnętrzne poprawiły się nieznacznie wraz ze spadkiem globalnych stóp procentowych. Warunki handlu nie poprawiły się jednak po ubiegłorocznym załamaniu. Perspektywy wzrostu w Kostaryce i Panamie zostały ograniczone na 2019 r., odzwierciedlając słabszą niż oczekiwano aktywność w tym roku.

Gwatemala korzysta z impulsu fiskalnego, podczas gdy Honduras wciąż odczuwa niekorzystne warunki handlu. W Salwadorze wzrost jest nadal stymulowany przez inwestycje, a utrzymujące się napięcia polityczne w Nikaragui są istotnym czynnikiem słabej koniunktury. Ostre zaostrzenie zewnętrznych warunków finansowych i dalsza eskalacja napięć w handlu światowym nadal wyróżniają się jako znaczące ryzyko spadku.

eng july 22 uncertainty2

Na Karaibach perspektywy gospodarcze na ogół się poprawiają, ale różnią się znacznie w zależności od kraju. Oczekuje się, że wzrost w gospodarkach zależnych od turystyki wzrośnie do około 2 procent w latach 2019-20 i wzrost ten będzie wspierany przez silną dynamikę PKB w USA – główny rynek turystyczny w regionie. Ponadto wpływ na wzrost PKB ma mieć odbudowa po huraganach, które nawiedziły te kraje w 2017 roku.

Dzięki wyższej produkcji energii i wyższym cenom towarów oczekuje się, że kraje eksporterzy nieznacznie poprawią swój wzrost gospodarczy, z wyjątkiem Gujany, gdzie rozpoczęcie wydobycia ropy w 2020 r. zapewni znaczny wzrost.

Mówiąc bardziej ogólnie, wzrost regionalny jest nadal hamowany przez utrzymujące się problemy strukturalne, w tym wysoki dług publiczny, słaby dostęp do finansowania, wysokie bezrobocie i podatność na wstrząsy handlowe i klimatyczne podaje MFW.

 Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju. Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker