Europa

Polska z najwyższą płacą minimalną w naszej części Europy

Płace minimalne są zazwyczaj prezentowane jako miesięczne stawki płac dla zarobków brutto i są różne dla każdego kraju. Często w podstawowych porównaniach nie są uwzględniane koszty życia, co ma duże znaczenie dla siły nabywczej wynagrodzeń. To też potwierdzają dane Eurostatu, które pokazują, że różnice pomiędzy realnymi pensjami są niższe niż w przypadku pensji nominalnych.

Krajowe płace minimalne są publikowane przez Eurostat dwa razy w roku. Odzwierciedlają one sytuację na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. W związku z tym wszelkie zmiany minimalnego wynagrodzenia wprowadzone między tymi datami są przedstawiane w przypadku kolejnej publikacji.

Płace minimalne w państwach członkowskich UE wynosiły od 312 EUR do 2 142 EUR miesięcznie w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. 21 z 27 państw członkowskich UE (poza Danią, Włochami, Cyprem, Austrią, Finlandią oraz Szwecją) miały krajową płacę minimalną, podobnie jak Wielka Brytania i wszystkie kraje kandydujące do UE (Czarnogóra, Północna Macedonia, Albania, Serbia i Turcja). Na dzień 1 stycznia 2020 r. miesięczne płace minimalne różniły się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich, od 312 EUR w Bułgarii do 2 142 EUR w Luksemburgu.

 Minimum wage January2020 01

W porównaniu ze styczniem 2010 r. płace minimalne (wyrażone w euro) były wyższe w styczniu 2020 r. w każdym państwie członkowskim UE posiadającym krajową płacę minimalną, z wyjątkiem Grecji, gdzie wynagrodzenie było niższe o 12% (skumulowane w ciągu 10 lat, przy średniej rocznej stopie zmiany wynoszącej -1,3%). W okresie od stycznia 2010 r. do stycznia 2020 r. średnia roczna stopa zmiany płacy minimalnej była najwyższa w Rumunii (12,5%) i na Litwie (10,1%). Ponadto znaczne wzrosty odnotowały Bułgaria (9,8%), Estonia (7,7%) i Polska (6,6%).

placa minimalna eurostat

Na podstawie poziomu krajowego miesięcznego wynagrodzenia minimalnego brutto wyrażonego w euro, można podzielić państwa członkowskie UE na trzy różne grupy; państwa niebędące członkami UE przedstawiono na wykresie 1 jako osobną grupę.

Grupa 1, w której krajowe płace minimalne były niższe niż 500 EUR miesięcznie w styczniu 2020 r. Państwa członkowskie UE do niej należące to: Bułgaria, Łotwa, Rumunia i Węgry; ich krajowe płace minimalne wahały się od 312 EUR w Bułgarii do 487 EUR na Węgrzech.

Grupa 2, w której krajowe płace minimalne wynosiły co najmniej 500 EUR, ale mniej niż 1 000 EUR miesięcznie w styczniu 2020 r. W grupie tej znalazły się: Chorwacja, Czechy, Słowacja, Polska, Estonia, Litwa, Portugalia, Grecja, Malta i Słowenia; ich krajowe płace minimalne wynosiły od 546 EUR w Chorwacji do 941 EUR w Słowenii.

Grupa 3, w której krajowe płace minimalne wynosiły w styczniu 2020 r. co najmniej 1 000 EUR miesięcznie. W grupie tej znalazły się: Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia, Niderlandy, Irlandia i Luksemburg; ich krajowa płaca minimalna wynosiła od 1 050 EUR w Hiszpanii do 2 142 EUR w Luksemburgu. Krajowa płaca minimalna w Zjednoczonym Królestwie w styczniu 2020 r. wynosiła 1 599 EUR.

We wszystkich krajach kandydujących do UE płace minimalne były podobne do tych z grupy 1, od 213 euro w Albanii do 440 euro w Turcji. Z kolei w Stanach Zjednoczonych (z krajową płacą minimalną w wysokości 1 119 EUR miesięcznie) mieściła się w grupie 3.

W przypadku tych państw członkowskich UE, które są poza strefą euro (Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska, Rumunia), Wielkiej Brytanii, a także krajów kandydujących do UE oraz Stany Zjednoczony, na poziom płac minimalnych i ranking wyrażony w euro mają wpływ kursy wymiany, które są stosowane do przeliczania z walut krajowych na euro.

Minimalne wynagrodzenie wyrażone w standardzie siły nabywczej

Różnica między państwami w poziomie płac minimalnych była znacznie mniejsza, gdy uwzględniano różnice w poziomie cen.

Na wykresie 2 porównano płace minimalne brutto uwzględniające różnice w poziomach cen poprzez zastosowanie parytetów siły nabywczej (PPP/PPS) dla wydatków gospodarstw domowych dotyczących spożycia finalnego. Oznacza to, ze wzięto pod uwagę koszty życia. Jak można się spodziewać, uwzględnienie różnic w poziomach cen zmniejsza różnice dochodowe pomiędzy krajami. W oparciu o poziom krajowych miesięcznych płac minimalnych brutto wyrażonych w PPS, państwa członkowskie UE objęte tym zbiorem danych można podzielić na dwie różne grupy; ponownie, państwa nie będące członkami UE zostały przedstawione osobno na wykresie poniżej.

placa minimalna pps eurostat

Grupa 1, w której krajowe płace minimalne były niższe niż 1 000 PPS w styczniu 2020 r. W grupie tej znalazły się: Łotwa, Bułgaria, Estonia, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Węgry, Portugalia, Grecja, Rumunia, Litwa i Malta. Ich płace minimalne wahały się od 579 PPS na Łotwie do 941 PPS na Malcie.

Grupa 2, w której krajowe płace minimalne wynosiły co najmniej 1 000 PPS w styczniu 2020 r. W grupie tej znalazły się: Polska, Słowenia, Hiszpania, Irlandia, Francja, Belgia, Niderlandy, Niemcy i Luksemburg; ich płace minimalne wynosiły od 1 056 PPS w Słowenii do 1 705 PPS w Luksemburgu. Krajowa płaca minimalna w Zjednoczonym Królestwie w styczniu 2020 r. wynosiła 1 320 PPS.

Z wyjątkiem Turcji, w czterech pozostałych krajach kandydujących do UE płace minimalne wyrażone w PPS były podobne do tych z grupy 1, od 388 PPS w Albanii do 634 PPS w Serbii. W Turcji  płaca minimalna wyrażona w PPS wynosiła 1157 PPS i był to znacznie wyższy poziom niż w przypadku wartości nominalnych. Z kolei w Stanach Zjednoczonych płaca minimalna wyrażona w PPS była równa 964 PPS.

minmum wage 2020 pps

W państwach członkowskich UE należących do grupy 1, w których płaca minimalna w euro była stosunkowo niska, poziom cen był zazwyczaj niższy, a zatem płaca minimalna wyrażona w standardzie siły nabywczej (PPS) była wyższa. Z drugiej strony, państwa członkowskie z grupy 2, w których płace minimalne w euro są stosunkowo wysokie, miały na ogół wyższy poziom cen, a zatem ich płace minimalne w kategoriach PPS były często niższe. To dostosowanie poziomu cen ma na celu przedstawienie realnych możliwości zakupowych obywateli poszczególnych krajów pracujących za minimalną pensję krajową.

Różnice w stawkach płacy minimalnej między państwami członkowskimi UE zostały zmniejszone ze stosunku 1 do 6,9 w euro (co oznacza, że najwyższa płaca minimalna była 6,9 razy wyższa od najniższej, wyrażonej w euro) do relacji 1 do 2,9, gdy była wyrażona w PPS (co oznacza, że najwyższa płaca minimalna była 2,9 razy wyższa od najniższej, wyrażonej w PPS).

Minimalne poziomy płac w stosunku do mediany zarobków brutto

Krajowe płace minimalne wyrażone w euro zostały przyjęte na dzień 1 lipca 2014 r. i podzielone przez medianę wynagrodzeń brutto mierzoną na podstawie badania struktury zarobków (SES 2014). To prawdopodobnie najnowsze dane jakie są w zasobach Eurostatu. W lipcu 2014 r. udział minimalnego wynagrodzenia za pracę w medianie zarobków we wszystkich państwach członkowskich UE wahał się od 40 % do 66 %. Do celów tej analizy płatności za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w systemie zmianowym zostały wyłączone z obliczania mediany miesięcznych zarobków brutto. W przypadku Niemiec, Francji i Irlandii, których minimalne wynagrodzenie jest ustalane na podstawie godzin, stosunek ten został obliczony jako część mediany zarobków godzinowych. W przypadku pozostałych 16 państw członkowskich UE, które posiadają krajowe miesięczne wynagrodzenie minimalne i dla których dostępne są dane, stosunek ten został obliczony jako część mediany miesięcznych zarobków.

minimalna placa do mediany eurostat

Odsetek osób otrzymujących płacę minimalną

Odsetek pracowników zarabiających płacę minimalną może się znacznie różnić w zależności od kraju. Łącząc mikrodane z dwóch ostatnich czteroletnich badań struktury zarobków (SES) z obowiązującym w tym czasie poziomem płacy minimalnej (październik 2010 i 2014 r.), możliwe jest oszacowanie tych proporcji. W celu zapewnienia porównywalności zakres został ograniczony do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w wieku 21 lat i więcej, pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej pracowników, z wyłączeniem administracji publicznej, obrony i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Ponadto z miesięcznych zarobków obliczanych na podstawie SES wyłączono wszelkie zarobki związane z pracą w godzinach nadliczbowych i pracą w systemie zmianowym.

W październiku 2014 r. odsetek pracowników otrzymujących mniej niż 105% krajowej płacy minimalnej wynosił ponad 7% w dziesięciu państwach członkowskich UE, które miały ustaloną płacę minimalną, tj: Słowenia (19,1%), Rumunia (15,7%), Portugalia (13%), Polska (11,7%), Bułgaria (8,8%); Francja (8,4%), Litwa (8,1%), Łotwa (7,9%), Grecja (7,7%) i Chorwacja (7,1%). Belgia (0,4%) odnotowała najniższy odsetek pracowników zarabiających mniej niż 105 % krajowej płacy minimalnej, podczas gdy odsetek pracowników w pozostałych dziesięciu państwach członkowskich zarabiających mniej niż ta kwota wynosił od 1% (Hiszpania) do 5,8% (Luksemburg).

zatrudnieni z amniej niz 105 proc minimalnej eurostat

Kształtowanie się odsetka osób otrzymujących płacę minimalną

W latach 2010-2014 odsetek pracowników zarabiających mniej niż 105% krajowej płacy minimalnej wzrósł o ponad 2,0 punktu procentowego w Rumunii (11,7 punktu), Bułgarii (5,4 punktu), Polsce (3,6 punktu) i na Węgrzech (2,3 punkty), podczas gdy na Litwie (-5,6 punktu), w Irlandii (-5,1 punktu), Luksemburgu (-4,1 punktu), na Łotwie (-4,0 punktu), w Portugalii (-3,8 punktu), w Chorwacji (-2,6 punktu) i na Słowacji (-2,2 punktu) obniżyło się ono o ponad 2,0 punktu.

Eurostat

patornite2

Polecane artykuły

Back to top button