Polska

Metropolia Krakowska – obszar inwestycji z potencjałem

Metropolia Krakowska to region, który wyróżnia się ekonomicznie w województwie małopolskim. Co roku przybywa tu ponad 10 tysięcy nowych przedsiębiorstw, wliczając w to startupy bazujące na innowacyjnych technologiach.

Metropolia Krakowska region dobry do inwestowania

Dla inwestora zarówno zagranicznego jak i krajowego ogromne znaczenie mają takie czynniki jak przyjazne środowisko biznesowe oraz potencjał edukacyjny i naukowo-badawczy w danej lokalizacji.

Analizując konkurencyjność nie tylko Polski na arenie międzynarodowej, ale również zestawiając konkretne regiony w obrębie kraju, można szybko dojść do wniosku, że najbardziej konkurencyjnymi są te, które są zdolne szybko i trwale nie tylko nadrabiać zaległości rozwojowe względem krajów zachodnich, ale także umiejętnie korzystać z wewnętrznych oraz zewnętrznych zasobów.

Tempo rozwoju technologii oraz stale zwiększająca się złożoność gospodarek również lokalnych sprawiają, że konkurencyjność nie jest czynnikiem stałym, jest cechą zmienną, która wymaga ciągłej adaptacji do aktualnych warunków, a także odpowiedniego planowania w szerokiej perspektywie czasowej.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, trzeba otwarcie powiedzieć, że tylko regiony stale pracujące i dbające o spójną koncepcję rozwoju są w stanie odpowiednio konkurować o potencjalnych inwestorów krajowych lub zagranicznych. Na tle takich warunków Kraków, obok Warszawy jest jedną z najlepiej rozwiniętych polskich metropolii, będąc jednocześnie centrum biznesu, ale także wiedzy, edukacji i kultury. Metropolia Krakowska ma ugruntowany wizerunek oraz ogromny potencjał rozwojowy, zwłaszcza w obszarach budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Dlaczego inwestować w obszarze Metropolii Krakowskiej?

Liczy się Kapitał ludzki

Pomimo względnie ciężkich warunków na europejskim oraz krajowym rynku pracy, polscy pracownicy są bardzo dobrze oceniani pod względem nie tylko zaangażowania, ale przede wszystkim wydajności oraz umiejętności. Największym atutem w skali zarówno krajowej jak i międzynarodowej Metropolii Krakowskiej jest niewątpliwie dostęp do wykwalifikowanych oraz kompetentnych kadr przy zachowaniu kosztów pracy konkurencyjnych względem krajów zachodnich. Jest to kluczowy czynnik z punktu widzenia rozwijającego się w regionie sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS).

Kraków wraz z otaczającą Metropolią zajmuje czołową pozycję w kraju pod względem wykształcenia ludności (obok Rzeszowa i Warszawy) – wykształcenie co najmniej średnie posiada 67,5% mieszkańców (średnia dla 12 największych polskich metropolii wynosi 64,7%) a na 100 mieszkańców przypada 19 studentów (w porównaniu ze średnią 15 w przypadku wszystkich metropolii).

Zobacz także: Najlepsze lokalizacje inwestycyjne w Polsce: Metropolia Krakowska

Dla potencjalnego inwestora dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej oraz koncentracja pracowników w obszarze danego regionu jest zdecydowanie jednym z mocniejszych argumentów przy wyborze potencjalnej lokalizacji dla swojego przedsięwzięcia.

Metropolia Krakowska zajmuje drugie miejsce pod względem liczby uczelni wyższych tuż za Metropolią Wrocławską w liczbie 23 (wliczając zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne). Największym ośrodkiem w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę w roku akademickim 2019/2020 pobierało ponad 129,9 tys., studentów (w tym ponad 8,1 tys. cudzoziemców) natomiast w całym województwie małopolskim studiowało łącznie 145,2 tys. osób.  Bardzo istotnym jest również fakt, że wśród 10 publicznych uczelni wyższych na terenie Metropolii Krakowskiej aż 2 z nich są uczelniami technicznymi, co stanowi aktualnie największą liczbę w Polsce. Jednocześnie oprócz kryteriów ilościowych należy również wyróżnić poziom, efektywność nauczania oraz potencjał naukowy oferty edukacyjnej czego doskonałym przykładem jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie będący laureatem pierwszego miejsca w Rankingu uczelni wyższych w Polsce w 2020 roku.

Wspomniana wyżej koncentracja potencjalnej kadry pracowniczej dla przyszłego inwestora jest tym bardziej istotna, jeśli spojrzymy jeszcze na zestawienia grup kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020.

Wykres

Przewaga preferowanych przez studentów kierunków stricte technicznych, przemysłowych oraz teleinformatycznych doskonale pokazuje, w jak dynamiczny sposób region dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do aktualnych wymogów rynku pracy.

Największy ośrodek naukowy oraz centrum innowacji

Rozbudowana i specjalistyczna oferta edukacyjna w regionie ma bezpośrednie przełożenie na prowadzone w obszarze Metropolii Krakowskiej działania badawcze, rozwojowe, a także innowacyjne. Dla potencjalnych inwestorów dostęp do zasobów rozwijającego się kapitału ludzkiego jest jednym z kluczowych elementów przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji dla swojego przedsięwzięcia. W regionie Metropolii Krakowskiej wszystkie działania i projekty mające na celu wzmacnianie potencjału innowacyjnego regionu są podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem oraz dynamiką.

Zdecydowanie można wyróżnić ciągłą rozbudowę infrastruktury stricte technicznej wspierającej i stymulującej innowacje, w szczególności rozbudowę infrastruktury B+R, liczne obiekty uczelniane oraz laboratoria o wysokich możliwościach dopasowania do potrzeb rynku. Wspomniana wyżej oferta edukacyjna ma przede wszystkim rozwijać kompetencje przyszłości przy jednoczesnym zachęcaniu absolwentów małopolskich uczelni do osiedlania się oraz podejmowania pracy w obszarze Metropolii Krakowskiej. Takie działania dają bardzo dużą gwarancję stałego rozwoju kompetencji przedsiębiorczych mieszkańców oraz co za tym idzie wzmacniania marki regionu jako ośrodka innowacji. Taki trend pozwala nie tylko na koncentracje w obszarze Metropolii licznych klastrów, inicjatyw biznesowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, ale znacznie zwiększa konkurencyjność regionu względem pozyskiwania inwestorów (polskich oraz zagranicznych).

Metropolia Krakowska: edukacja

Doskonałym przykładem jest fakt corocznego występowania Krakowa w licznych globalnych rankingach wymieniających najlepsze lokalizacje dla inwestycji BPO oraz utworzenie pierwszego w Polsce kierunku związanego z outsourcingiem procesów biznesowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Potencjalni inwestorzy oraz pracodawcy zdecydowanie doceniają bardzo wysoki poziom wiedzy absolwentów małopolskich uczelni, w szczególności tych, którzy kończą kierunki techniczne oraz związane z nowymi technologiami.

Równie istotnym są czynniki pokazujące bardzo dobrą współpracę oraz ścieżkę rozwoju na linii edukacja – nauka – biznes. Mowa tutaj o nakładach na prace badawczo rozwojowe w stosunku do PKB (Kraków zajmujący czołowe miejsca w corocznych zestawieniach miast europejskich) oraz odsetku zatrudnionych osób w sektorze B+R w stosunku do całkowitej liczby ludności danego obszaru (również czołowe miejsca Krakowa).

Doskonałym potwierdzeniem tego, że obrana koncepcja rozwoju regionu jest słuszna, jest fakt, że aktualnie na terenie Krakowa znajduje się ponad 200 centrów usług biznesowych, głównie z branży IT, B+R, BPO oraz SCC (drugie miejsce pod względem liczby tego typu placówek zaraz po Warszawie). Jednocześnie w lokalnych centrach BPO (outsorcingu procesów biznesowych), SSC (usług wspólnych), IT (technologii informacyjnych) oraz R&D (badawczo-rozwojowych) pracuje najwięcej osób w skali kraju – ponad 90 000.

Metropolia Krakowska stale wzmacnia swoją ugruntowaną pozycję na rynku krajowym oraz z powodzeniem konkuruje na rynkach międzynarodowych.

Inteligentny oraz zrównoważony rozwój obejmuje w szczególności  branże innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych usług biznesowych co sprawia, że jest to jeden z najlepszych regionów, w którym warto inwestować.

 Więcej informacji na https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Logo

Kraków będzie mieć swoją dzielnicę wieżowców

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker