Polska

Grupa ORLEN z najwyższym w historii zyskiem w drugim kwartale

Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał 2021 roku z historycznie rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost aż o 1,2 mld zł (r/r). Duży był także zysk netto, który wyniósł 2,2 mld zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży o 73% (r/r) do 29,4 mld zł. Największy wpływ na wyniki Grupy ORLEN miały segmenty energetyki i petrochemii. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN pochodzi z rynków zagranicznych.

W obszarze energetyki EBITDA LIFO wyniosła ponad 1,2 mld zł, a segment petrochemiczny wypracował solidny wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

W drugim kwartale 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

– historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 2,2 mld zł; wzrost o 1,9 mld zł (r/r)

– historycznie najwyższy wynik operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł; wzrost o 1,2 mld zł (r/r)*

– sprzedaż w wysokości 9,3 mt; wzrost o 9% (r/r)

– przychody na poziomie 29,4 mld zł; wzrost o 73% (r/r)

Core biznesowy z przepływem na poziomie ponad 5 mld PLN

Grupa ORLEN w drugim kwartale 2021 roku wygenerowała rekordowe przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 5,1 mld zł, w efekcie czego dług netto koncernu obniżył się o 2 mld zł (kw/kw), pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych na poziomie 2,4 mld zł. Po sukcesie krajowych obligacji, PKN ORLEN w drugim kwartale 2021 roku podjął intensywne działania, żeby skorzystać również ze środków zagranicznych. koncern utworzył program emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro, w ramach którego przeprowadził pierwszą emisję zielonych 7-letnich obligacji o wartości 500 mln euro z kuponem na poziomie 1,125%. Pierwsza w historii koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. Oznacza to, że popyt na zielone obligacje PKN ORLEN aż 6-krotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji.

Realizowane przez PKN ORLEN inwestycje, mające na celu dalsze zwiększanie wartości spółki, pozytywnie ocenili akcjonariusze, udzielając absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Przychylili się również do rekomendowanego przez Zarząd poziomu wypłaty dywidendy 3,5 zł na akcję, w wyniku czego do akcjonariuszy trafi ok. 1,5 mld zł. 

Energetyka z EBITDA na poziomie ponad 1 mld PLN

Segment energetyki w drugim kwartale 2021 roku osiągnął ponownie dobry wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, w dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku Grupy Energa, którą PKN ORLEN przejął w zeszłym roku. Grupa Energa w drugim kwartale br. wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł (r/r). Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego. W tym czasie łączna produkcja Grupy ORLEN wyniosła 2,6 TWh, z czego ok. 70% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana Grupy ORLEN wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa. W drugim kwartale br. kontynuowano strategiczne projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskał prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii a kosztem jej wytworzenia.

Czterokrotny wzrost w petrochemii

W minionym kwartale segment petrochemiczny wypracował solidny wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost (r/r). Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego  oraz osłabienia złotego względem euro. PKN ORLEN odnotował w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych. Ze względu na realizację planowanego postoju remontowego instalacji Olefin w Płocku, odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o (-) 27% (r/r), przy wyższej sprzedaży w Czechach o 58% i na Litwie o 367%. Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 1 mt i była niższa o (-) 4% (r/r), w tym: niższa sprzedaż olefin o (-) 69% oraz PCW o (-) 22%, przy wyższej sprzedaży poliolefin o 23%, nawozów o 12% oraz PTA o 3%.

Segment detaliczny wypracował w drugim kwartale br. wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14% (r/r). W tym czasie odnotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim (r/r) oraz wzrost marży pozapaliwowej (r/r) na wszystkich rynkach. Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13% (r/r), w tym: benzyny o 19%, oleju napędowego o 11% i LPG o 13%. Na koniec drugiego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty (r/r). Już 2239 stacji paliw, czyli około 80%, wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1730 w Polsce, 315 w Czechach, 151 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 104 punkty (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów pozostaje 278 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 232 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Rafinerie ze 119% wzrostem sprzedaży paliwa lotniczego

Segment rafineryjny w drugim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 298 mln zł. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 15%, oleju napędowego o 12% oraz JET o 119%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 6% i ciężkiego oleju opałowego o (-) 5%. Wynik tego obszaru nadal pozostawał pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych, na które składały się: spadek marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych, umocnienie złotówki względem dolara, wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy. Ujemne efekty zostały częściowo zniwelowane dodatnim wpływem wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na benzynie i paliwie JET oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego. W drugim kwartale 2021 roku przerób ropy wzrósł o 10% (r/r), do poziomu 6,8 mt.

W drugim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 60 mln zł, głównie w efekcie dodatniego wpływu otoczenia makroekonomicznego (r/r) – wzrostu notowań węglowodorów (ropy, gazu i kondensatu gazowego), przy ujemnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło 17,9 tys. boe/d, w tym: 1,1 tys. boe/d w Polsce i 16,8 tys. boe/d w Kanadzie. Łączny spadek średniego wydobycia o (-) 0,9 tys. boe/d (r/r) spowodował zmniejszenie sprzedaży w tym obszarze o (-) 9% (r/r). W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Prace wiertnicze objęły budowę placu dla otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen) oraz prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zakończono przetwarzanie danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D i przystąpiono do prac interpretacyjnych (projekt Edge) oraz zrealizowano interpretację profili sejsmicznych 2D (projekt Karpaty). W Kanadzie kontynuowano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów na obszarze Ferrier i Kakwa. Wykonano szczelinowanie i podłączono do wydobycia 2 otwory (Kakwa) oraz  rozpoczęto wiercenie 1 otworu (Ferrier). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem lokalizacji pod kolejne odwierty. Zakończono również proces pozyskania nowych praw koncesyjnych na najbardziej perspektywicznej pod kątem wydobycia części Lochend, która bezpośrednio sąsiaduje z obecnie posiadanym obszarem koncesyjnym.

W pierwszym półroczu ORLEN zainwestował ponad 4 mld PLN

Inwestycje i akwizycje. W trakcie pierwszych 6 miesięcy 2021 roku Grupa ORLEN przeznaczyła aż 4,2 mld zł na inwestycje. W drugim kwartale 2021 roku inwestycje i procesy akwizycyjne realizowane przez PKN ORLEN weszły w kluczowy etap. Zakończono budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ułatwi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how, a także uzyskanie patentów dla nowatorskich rozwiązań. W tym czasie PKN ORLEN rozpoczął inwestycję w ramach Programu Rozwoju Petrochemii – Kompleksu Olefin III – której finalizacja umożliwi wzrost zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. Wykonawcą największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat będzie konsorcjum firm Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas. PKN ORLEN w drugim kwartale podjął również kluczowe działania, które stanowią istotny krok w stronę zeroemisyjnej energetyki i poprawią bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podpisane z Synthos porozumienie zakłada współpracę dotyczącą rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR. W ramach wsparcia dla transformacji energetycznej Polski, PKN ORLEN kontynuował projekt budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce.  

Aneks do dotychczasowej umowy, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową, podpisała CCGT Ostrołęka, spółka celowa Energi z Grupy ORLEN, z Generalnym Wykonawcą budowy elektrowni – firmą GE Power. Koncern od czterech lat buduje koncern multienergetyczny. W maju br. Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN ORLEN, PGNiG i Grupa LOTOS potwierdziły bezgotówkową strukturę połączenia spółek, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Zagwarantowana została również wiodąca rola PKN ORLEN w transakcji. 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker