EuropaGospodarkaPolska

W Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada 190 więźniów. W Finlandii jest ich 4-krotnie mniej

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że liczba więźniów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w Polsce jest praktycznie najwyższa w całej UE. Z drugiej strony, podobnie jak w przypadku wielu innych europejskich krajów, obecnie w polskich zakład karnych przebywa znacznie mniej osób niż jeszcze półtorej dekady temu. 

W Polsce oraz Francji żyje niemal co trzeci więzień w UE

W 2022 roku w całej UE było 483 593 więźniów. Przy czym jak widać na zamieszczonym poniżej po prawej stronie wykresie, najwięcej z nich żyło we Francji. Dwa lata temu w kraju nad Loarą liczba osób osadzonych w zakładach karnych wyniosła 72 173, co stanowiło 14,9 proc. całkowitej populacji więźniów w Europie. Co więcej, kraj ten może „pochwalić się” jedynymi z najbardziej przeludnionych więzień w całej wspólnocie europejskiej. 

Liczba osób w zakładach karnych przekracza oficjalną liczbę miejsc przygotowanych z myślą o przestępcach o 19 proc. Oznacza to, że przeciętnie w więziennych celach, w których oficjalnie (zgodnie z projektem) może pomieścić się 100 osób, żyje tam 119 przestępców. W 2022 roku jedynym państwem członkowskim, w którym stosunek ten osiągnął wyższe wartości, był Cypr ze wskaźnikiem obłożenia wynoszącym 226 (sic!) przestępców na oficjalnie 100 dostępnych dla nich miejsc. 

Liczba więźniów w danych europejskich krajach

Zobacz także: Dotacje dla przedszkoli zmniejszają przestępczość [BADANIE]

Drugim państwem w UE pod względem liczby osadzonych w zakładach karnych była zaś Polska! W 2022 roku w więzieniach w naszym kraju żyło 71 723 osoby. Łącznie na Polskę oraz Francję przypadło niemal 30 proc. unijnej populacji więźniów. Co należy podkreślić, znaczna liczba więźniów w kraju nad Wisłą nie wynika wyłącznie z naszej, relatywnie dużej populacji (jesteśmy piątym najbardziej ludnym państwem wchodzącym w skład Unii Europejskiej).  

Liczba więźniów na 100 tys. mieszkańców — Polska i Węgry liderami

Jeżeli chodzi o populację osób osadzonych w zakładach karnych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, również praktycznie nie mamy sobie równych. W 2022 roku wskaźnik ten dla Polski wyniósł 190,48. Jedynym krajem, z wyższą relatywną populacją więźniów były Węgry, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypadło 199,68 osób osadzonych w zakładach karnych. Analizując wykres zamieszczony u góry po lewej stronie, można zauważyć, że ogólnie Europa Wschodnia prowadzi w UE na płaszczyźnie względnej (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) liczby więźniów. Byli członkowie bloku socjalistycznego zajmują pierwsze osiem miejsc w rankingu państw z najwyższym odsetkiem osób osadzonych w zakładach karnych. 

Liczba więźniów w Europie spada od ponad dekady

Z drugiej strony warto zauważyć, że liczba więźniów zarówno w naszym kraju, jak i w całej Europie znacząco spadła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, od 1993 roku do 2012 roku względna liczba więźniów w UE rosła praktycznie nieprzerwanie. Pod koniec tego okresu na 100 tys. mieszkańców UE przypadało 126 więźniów. Z kolei jeszcze w 1993 roku wskaźnik ten był aż o niemal 16 proc. niższy. Jak tłumaczy Eurostat, przyczyną tego dramatycznego wzrostu liczby skazanych było głównie zwiększenie liczby popełnianych, poważnych przestępstw takich jak morderstwa, napady, napaści na tle seksualnym i tak dalej.

Liczba więźniów na 100 tys. mieszkańców w UE
Źródło: Eurostat, “Prison statistics”

Zobacz także: Były prezes Qatar Airways skazany! Zdefraudował miliardy!

Jednakże po tym okresie najpierw nastąpił spadek, a potem stabilizacja liczby więźniów na 100 tys. mieszkańców w UE. Przy okazji warto zauważyć dość mocne zmniejszenie się relatywnej wielkości populacji osób przebywających w zakładach karnych w 2020 roku. Spadek ten najpewniej został spowodowany różnymi regulacjami, obostrzeniami wprowadzonymi ze względu na wybuch pandemii koronawirusa.

Jak widać na poniższym wykresie, Polska oraz nasi sąsiedzi wchodzący w skład Unii Europejskiej bardzo dobrze wpisali się w szersze trendy. W niemal wszystkich wymienionych państwach (wyjątkiem były jedynie Niemcy) w latach 2008-2012 nastąpił wzrost liczby więźniów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Następnie po 2012 roku zarówno w przypadku Polski, jak i Litwy, Słowacji, Czech i Niemiec zaobserwowano mniej lub bardziej znaczący spadek względnej populacji więźniów. Warto przy tym zanotować, że największy spadek miał miejsce na Litwie, gdzie liczba więźniów na 100 tys. mieszkańców w latach 2012-2022 zmniejszyła się z 323,91 do 177,23. Z kolei najsłabiej wskaźnik ten skurczył się na Słowacji, gdzie w ciągu analizowanej dekady nie zmniejszył się on nawet o 10 proc. 

Liczba więźniów w Polsce na przestrzeni lat

W zakładach karnych przebywają przede wszystkim mężczyźni

Warto również przyjrzeć się trochę strukturze populacji mieszkańców zakładów karnych w UE. Po pierwsze więźniami w zdecydowanej większości przypadków są mężczyźni. Łącznie na terenie wspólnoty pomijając Niemcy, dla których Eurostat nie opublikował danych, żyło jedynie 22 313 więźniarek. Oznacza to, że w 2022 roku na jedną kobietę osadzoną w zakładzie karnym przypadało aż ok. 19 więźniów płci męskiej. Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie po prawej stronie wynika, że najwięcej więźniarek żyło na terenie Hiszpanii oraz Polski. Z kolei w liczbach względnych na pierwszym miejscu uplasowały się Czechy z 30,25 więźniami płci żeńskiej na 100 tys. mieszkańców. 

Liczba więźniów płci żeńskiej w UE

Zobacz także: Liczba więźniów w Polsce – jesteśmy unijnym liderem w zamykaniu

W Grecji ponad połowę więźniów stanowią cudzoziemcy

W przypadku cudzoziemców sytuacja prezentuje się już nieco inaczej. W 2022 roku 20 proc. więźniów w  UE nie dysponowało obywatelstwem państwa, w którym odsiadywało wyrok. Co więcej, są kraje, w których osoby obcego pochodzenia stanowią ponad połowę wszystkich osadzonych w zakładach karnych. Taka sytuacja ma miejsce na przykład Luksemburgu oraz na Cyprze, ale również w kilku większych krajach takich jak Grecja (57 proc. więźniów w tym państwie w 2022 roku było cudzoziemcami) czy Austria (52 proc. więźniów pochodziło z innego kraju).

Z danych Eurostatu wynika również, że populacja więźniów cudzoziemców jest skrajnie skoncentrowana. Na Włochy, Francję oraz Hiszpanie przypada ponad 60 proc. analizowanej populacji. Na końcu warto odnotować, że w przypadku tego wskaźnika Europa Wschodnia (pomijając Węgry) zamyka, a nie otwiera zestawienie, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich statystyk. Przy czym przykładowo w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypadło zaledwie 4,86 więźniów nieposiadających obywatelstwa naszego kraju. 

Cudzoziemcy w zakładach karnych w krajach UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker