Polska

Kobiety uciekają z rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny opublikował zbiór danych dotyczących rynku pracy w I kwartale bieżącego roku. Wynika z nich, że maleje m.in. aktywność zawodowa społeczeństwa.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo (czyli osoby pracujące i poszukujące pracy) stanowiły w I kwartale 2019 roku 55,9 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,2 p. proc, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2018 roku pozostał na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p. proc.).

aktywni zawdowow

Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej

W I kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 16940 tys. osób, z tego 16274 tys. to pracujący i 666 tys. – bezrobotni.

Populacja biernych zawodowo liczyła 13365 tys. Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do IV kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Liczba osób biernych zawodowo wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast spadła w skali roku.

Wskaźnik zatrudnienia

Osoby pracujące stanowiły w I kwartale 2019 roku 53,7 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV kwartału 2018 r. wskaźnik ten obniżył się o 0,3 p. proc, natomiast w ujęciu rocznym ukształtował się na podobnym poziomie.

W I kwartale 2019 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16274 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Spadek liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła się wśród kobiet, zaś minimalnie wzrosła wśród mężczyzn. Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2019 r. ich udział wyniósł 55,3 proc..

wskaznik zatrudnienia

Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej według płci

Z kolei wskaźnik zatrudnienia określający jaki procent społeczeństwa w wieku 15+ pracuje, zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy – po 0,4 p. proc. odnotowano wśród populacji kobiet oraz wśród mieszkańców miast). W skali roku wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. Nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,2 proc. wobec 45,9 proc. dla kobiet).

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2019 roku 3,9 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na podobnym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 0,3 p. proc.

bezrobocie gus

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci

W I kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 666 tys. i zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Zaobserwowany w okresie kwartału wzrost liczby bezrobotnych wystąpił niezależnie od miejsca zamieszkania, natomiast analizując tę populację według płci wśród mężczyzn odnotowano spadek, a wśród kobiet wzrost.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker