Europa

Jak długo pracują Polacy? Otóż praktycznie najkrócej w całej UE

Jak długo pracują Polacy, a jak Europejczycy? Przewidywany okres życia zawodowego w UE w 2018 r. wyniósł 36,2 roku. Jest on o 0,3 roku dłuższy niż w 2017 r. i 3,3 roku dłuższy niż w 2000 r. Różnica między mężczyznami i kobietami wynosi 4,9 roku.

Oczekiwany czas życia zawodowego mężczyzn wynosi 38,6 lat, a kobiet 33,7 lat. Oczekiwany średni czas trwania życia zawodowego w państwach członkowskich UE wynosi od 31,8 lat we Włoszech do 41,9 lat w Szwecji. Oba ekstrema są przekroczone przez kraje spoza UE: Turcję, gdzie czas ten wynosi 29,4 roku i Islandie gdzie jest to 46,3 roku.

Jak długo pracują Polacy? Otóż praktycznie najkrócej w całej UE

W Unii Europejskiej istnieje wyraźny podział na Wschód/Zachód w odniesieniu do średniego oczekiwanego czasu życia zawodowego, przy czym tylko Włochy (31,8 roku), Belgia (33,2) i Luksemburg (33,5) stanowią wyjątki po stronie zachodniej. Te trzy kraje mają średnio krótsze życie zawodowe w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, w których oczekiwana liczba lat pracy wynosi od 35 do 40 lat.

Szwecja (41,9 lat) i Holandia (40,5) miały najdłuższy spodziewany okres aktywności zawodowej w UE-28 w 2018 r. Są to jedyne dwa państwa członkowskie UE, w których spodziewana liczba lat pracy przekracza 40. Z drugiej strony, Włochy (31,8 lat), Chorwacja (32,4) i Grecja (32,9) mają najkrótsze oczekiwane życie zawodowe.

Zobacz także: PIE: Krótszy czas pracy mógłby nie przynieść korzyści w Polsce

Kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa 36,7 roku, a Estonia 39 lat) i Cypr (37,1 roku) odnotowały w 2018 r. wyższą oczekiwaną liczbę lat roboczych niż kraje sąsiednie.

Jak długo pracują Polacy

Ogólnie rzecz biorąc, kraje można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią kraje, w których oczekiwany czas życia zawodowego wynosi poniżej 35 lat. W skład tej grupy wchodzą Włochy, Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Belgia, Luksemburg, Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja, Macedonia Północna, Czarnogóra i Serbia.

Następna jest grupa krajów, w której oczekiwany czas życia zawodowego mieści się w przedziale od 35 do 40 lat. Do tej grupy należą Hiszpania, Francja, Malta, Słowenia, Czechy, Łotwa, Litwa, Irlandia, Cypr, Austria, Portugalia, Finlandia, Niemcy, Estonia, Wielka Brytania, Dania i Norwegia.

Holandia, Szwecja i Szwajcaria kształtują trzecią grupę, która odpowiada życiu zawodowemu trwającemu 40 lat lub dłużej.

Jak długo pracują Polacy? Wiele zależy od ich płci

W 2018 r. okres aktywności zawodowej był dłuższy dla mężczyzn niż dla kobiet we wszystkich krajach, z wyjątkiem Łotwy i Litwy. Na Łotwie różnicy w oczekiwanych latach między płciami de facto nie było, podczas gdy na Litwie wynika, że kobiety będą pracować dłużej niż mężczyźni. Wśród państw członkowskich UE największa różnica między kobietami i mężczyznami była na Malcie i wynosiła 10,6 roku, a następnie we Włoszech – 9,4 roku. Luka ta była jednak większa w dwóch krajach kandydujących do UE: w Macedonii Północnej (12,4 lat) i Turcji (20,4 lat).

Duration of working life 2018 country details

Zobacz także: FedEx zrywa umowy z klientami, bo… kurierzy nie wyrabiają z pracą

Włochy to państwo członkowskie o najkrótszym okresie aktywności zawodowej kobiet (27 lat), a Szwecja o najdłuższym (41 lat). Jeśli uwzględnione zostaną również kraje spoza UE, to szacuje się, że kobiety tureckie będą pracować najkrócej (18,9 roku), a kobiety islandzkie najdłużej (44,2 roku).

W przypadku mężczyzn najkrótszy okres aktywności zawodowej odnotowano w Chorwacji (34,2 roku), a najdłuższy wśród państw członkowskich UE w Holandii i Szwecji (oba 42,9 roku). Najdłuższej będą pracować mężczyźni na Islandii (48,3 lat).

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wyraźnej zależności między długością oczekiwanego życia zawodowego a różnicą między płciami. W krajach o najdłuższym spodziewanym okresie aktywności zawodowej istnieją różnice na pozimie około 5 lat między kobietami i mężczyznami. Takim krajem jest np. Holandia. Jednak Włochy, Macedonia Północna i Turcja mają najkrótsze oczekiwane życie zawodowe i największe różnice między płciami: odpowiednio 9,4; 12,4 i 20,4 roku.

Czas trwania życia zawodowego zmienia się w czasie, a różnica między płciami powoli maleje

Różnica między kobietami i mężczyznami w UE-28 stale się zmniejsza od 2000 r. Wówczas różnica wynosiła 7,2 roku, a w ubiegłym roku osiągnęła 4,9 roku. Oczekiwane życie zawodowe kobiet wzrosło o 4,5 roku, a mężczyzn – o 2,2 roku w tym okresie.

Duration of working life 2000 2018 EU 28

Różne trendy w poszczególnych krajach

Zmiany w oczekiwanym okresie aktywności zawodowej w latach 2000–2018 różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Największe wzrosty oczekiwanego czasu życia zawodowego odnotowano na Malcie (7 lat), na Węgrzech (6,6) i Estonii (5,6), natomiast najmniejsze wzrosty odnotowano w Danii (1,6 roku) i Grecji (1,5). Rumunia jest jedynym krajem, w którym spodziewany jest spadek oczekiwanego czasu życia zawodowego: z 36 lat w 2000 r. do 33,5 roku w 2018 r., co oznacza spadek o 2,5 roku.

Patrząc na zmiany w oczekiwanej długości życia, można zauważyć pewne zróżnicowanie. Na przykład przewidywany okres aktywności zawodowej maltańskich kobiet wzrósł o 12,7 roku w latach 2000-2018, podczas gdy kobiety rumuńskie odnotowały spadek o 4 lata. Również w Hiszpanii oczekiwany czas życia zawodowego wzrósł o 8,6 roku dla kobiet, ale tylko o 0,3 roku dla mężczyzn.

Estimated duration of working life in years for a person who is 15 years old 2000 2018 all countries

Praca zdalna zmieniła polskie miasta na lepsze

Polecane artykuły

Back to top button