Komentarze I Analizy

Kim jest typowy wyborca?

Emocje po wyborach już opadają w związku z tym na sam koniec interesującym byłoby przedstawienie profili osób popierających daną partię. Dane pochodzą z badania Exit Polls przeprowadzonego przez IPSOS.

Płeć

Dzieląc wyborców pod względem płci można zauważyć, że częściej na PiS, PO, Wiosnę i Lewicę Razem głosowały kobiety, natomiast na Konfederację i Kukiz’15 mężczyźni.

Było to odpowiednio:

PiS 42,4 do 42,1 proc. na rzecz kobiet

PO 40,8 do 37,1 proc. na rzecz kobiet

Wiosna 7,7 do 5,5 proc. na rzecz kobiet

Lewica Razem 1,4 do 1,3 proc. na rzecz kobiet

Z kolei w przypadku Konfederacji było 3,7 do 8,9 proc. na rzecz mężczyzn, a w przypadku Kukiz’15 było 3,7 proc. do 4,6 proc. na rzecz mężczyzn.

 

Wiek

Ponadto IPSOS przeprowadził podział wyborców ze względu na wiek, który znacznie bardziej różnicuje społeczeństwo.

Na PiS najchętniej głosowały osoby w wieku 60+, wśród których partia rządząca otrzymała 52,2 proc. głosów. Z kolei Koalicja Europejska wygrywała w młodszych grupach wiekowych, jednak zdecydowanie najlepszy wynik osiągnęła wśród osób 40-49 lat. W tej grupie KE otrzymała 44,7 proc.

Wiosna największe poparcie otrzymała w grupie wiekowej 18-29 lat, gdzie głosowało na nią 13,7 proc. Podobnie było również w przypadku Konfederacji i Kukiz’15, gdzie otrzymały one odpowiednio 18,5 proc. oraz 8,3 proc. To samo można też powiedzieć o Lewicy Razem, która wśród najmłodszych otrzymała 2,6 proc. głosów.

Jak widać młodzi ludzie są zdecydowanie najbardziej rozproszoną grupą jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych. Niestety, są też grupą, która najrzadziej chodzi do urn wyborczych.

 

Wykształcenie

Ciekawa sytuacja jest w przypadku wykształcenia, które wyraźnie różnicuje elektorat PiS i KE. Na pierwszy rzut oka widać, że im niższe wykształcenie, tym większe poparcie dla PiS. W grupie osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym partia rządząca otrzymała aż 69,0 proc. poparcia. W żadnej innej grupie wiekowej nie głosowało na nią tyle osób, choć warto wspomnieć, że w grupie wyborców z wykształceniem zawodowym PiS otrzymało 64,4 proc.

Koalicja Europejska zgoła odmiennie. Im wyższe wykształcenie tym wyższe poparcie. Jedyną grupą osób, która częściej głosowała na KE niż na PiS były osoby z wykształceniem wyższym. W tej grupie wyborców opozycyjna koalicja otrzymała 50,7 proc. poparcia.

Co ciekawe wszystkie pozostałe ugrupowania również najwyższe poparcie miały wśród najlepiej wykształconych wyborców.

Wiosna otrzymała 9 proc. głosów

Konfederacja 7,1 proc.

Kukiz’15 4,7 proc.

Lewica Razem 1,4 proc.

 

Miejsce zamieszkania

Ostatni podział jest z uwzględnieniem miejsca zamieszkania. W tym przypadku widać podobną tendencję jak w przypadku wykształcenia. Im mniejsza miejscowość tym wyższe poparcie dla PiS i na odwrót w przypadku KE.

PiS największe poparcie miał na wsi, gdzie otrzymał 56,3 proc. poparcia i wraz ze wzrostem liczby mieszkańców poparcie dla partii rządzącej malało. Rosło natomiast dla KE, która wygrała z PiS we wszystkich pozostałych kategoriach tj. miasta do 50 tys. mieszkańców, miasta 51-200 tys., miasta 201-500 tys. oraz miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Największe poparcie dla KE było w miastach zamieszkałych od 201 do 500 tys. mieszkańców i wyniosło ono 51 proc. Warto jednak dodać, że w największych metropoliach był tylko nieznacznie mniejszy odsetek głosujących na KE.

W przypadku pozostałych partii widać rozbieżności.

Wiosna największe poparcie miała w największych miastach powyżej pół miliona mieszkańców, gdzie mogła liczyć na 10,2 proc. głosów. Podobnie było również z Lewicą Razem, którą w metropoliach poparło 2 proc. głosujących.

Z kolei Konfederacja najwięcej popleczników miała w miejscowościach zamieszkałych od 51 do 200 tys. osób., gdzie mogła liczyć na 8 proc. głosów.

Kukiz’15 największe poparcie zdobył, podobnie jak PiS, na wsiach gdzie otrzymał 4,3 proc.

 

Województwa

Dzieląc poparcie na jednostki terytorialne, to największe poparcie PiS otrzymało w województwie podkarpacki, gdzie głosowało na tę partię 60,7 proc. wyborców.

Z kolei Koalicja Europejska zdeklasowała rywali w województwie pomorskim, gdzie otrzymała 51,8 proc. głosów.

Na Wiosnę największy odsetek wyborców zagłosował w województwie dolnośląskim, gdzie było to 8,6 proc. Z kolei na Konfederację najwięcej osób chciało głosować w województwie opolskim, bo aż 10,4 proc.

Ugrupowanie Kukiz’15 z kolei najwięcej głosów uzyskało w województwie kujawsko-pomorskim – 5,7 proc. Lewica Razem największe poparcie odnotowała natomiast w województwie łódzkim i wielkopolskim, gdzie głosowało na nią 1,9 proc. wyborców.

 

Typowy wyborca

Mając pewien zbiór informacji, możemy na ich podstawie określić modelowego wyborcę każdej z partii. Do stworzenia takiego modelu użyłem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania, w którym dana partia miała największe poparcie.

Typowym wyborcą PiS jest kobieta w wieku powyżej 60 lat z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, zamieszkała na wsi w województwie podkarpackim, gdzie PiS miało największe poparcie.

Profilowy wyborca Koalicji Europejskiej to kobieta w wieku od 40 do 49 lat, posiadająca wyższe wykształcenie i mieszkająca w mieście zamieszkałym przez 200 do 500 tys. osób w województwie pomorskim.

Za osobę głosującą na Wiosnę można uznać kobietę między 18. a 29. rokiem życia, posiadającą wyższe wykształcenie, zamieszkała w mieście mającym powyżej pół miliona mieszkańców położonym w województwie dolnośląskim.

Wyborca Konfederacji jest dla odmiany mężczyzną w wieku od 18 do 29 lat, z wyższym wykształceniem, zamieszkałym w mieście posiadającym od 51 do 200 tys. mieszkańców, położonym w województwie opolskim. 

Typowym wyborcą Kukiz’15 jest z kolei mężczyzna w wieku od 18 do 29 lat, z wyższym wykształceniem, mieszkający na wsi w województwie kujawsko-pomorskim.

Na koniec został wyborca Lewicy Razem. Jest nim kobieta, która ma od 18 do 29 lat, a także posiada wyższe wykształcenie. Ponadto mieszka w mieście zamieszkałym przez co najmniej 500 tys. mieszkańców znajdującym się w Wielkopolsce lub województwie łódzkim.

Należy mieć jednak na uwadze, że to tylko teoria. 

Filip Lamański

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker