Polska

Ubóstwo w Polsce spada. Pandemia, wojna i inflacja to za mało

Ubóstwo w Polsce w ostatnich latach zostało ograniczone. Nawet okres wojny i podniesionej inflacji nie spowodował załamania w tym zakresie

Ubóstwo w Polsce wciąż jest problemem, jednak znacznie ograniczonym w porównaniu do poprzednich lat. Dodatkowo nasza gospodarka wydaje się na tyle odporna, że nawet pandemia oraz zawirowania w późniejszych latach nie były w stanie pogrążyć naszego społeczeństwa w ubóstwie.

  • Ubóstwo ustawowe oraz relatywne spadło w 2022 roku
  • Ubóstwo skrajne utrzymało się na tym samym poziomie co w 2021 roku
  • Ubóstwo skrajne w okresie od 2010 do 2015 roku jego zasięg wynosił około 6–7%, natomiast od 2016 do 2022 roku włącznie – około 4–5%
  • Ubóstwo w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat ustabilizowało się na podobnym poziomie

Ubóstwo w Polsce — wstęp

W analizach uwzględniono trzy różne kryteria ubóstwa: ubóstwo skrajne, relatywne oraz ustawowe. Granica ubóstwa skrajnego opiera się na oszacowaniach minimum egzystencji dostarczonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Dane odnoszą się do wydatków gospodarstw domowych. Minimum egzystencji określa minimalny poziom zaspokojenia potrzeb, gdzie konsumpcja poniżej tego poziomu stwarza trudności w przeżyciu i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju jednostki.

Zobacz także: Zasięg ubóstwa w Polsce. Chcesz nie być biedny? Ucz się i mieszkaj w mieście

Zastosowanie relatywnej granicy ubóstwa na poziomie 50% średniej miesięcznej kwoty wydawanej przez gospodarstwa domowe w Polsce umożliwia identyfikację tych gospodarstw i jednostek, których poziom konsumpcji znacząco odbiega od średniego poziomu.

Granica ustawowa ubóstwa odpowiada progom dochodowym określonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającym ubieganie się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i przypisanymi jej rozporządzeniami. W kontekście ubóstwa ustawowego, przy ustalaniu granic ubóstwa uwzględnia się dwie różne wartości progowe: jedną dla osoby samotnie gospodarującej (gospodarstwo jednoosobowe) i drugą dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym.

Ubóstwo w Polsce na przestrzeni lat

Jak podaje główny Urząd Statystyczny w swoim raporcie Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022 mimo realnie trudniejszej sytuacji finansowej gospodarstw domowych w roku 2022 w porównaniu do roku 2021, spowodowanej między innymi wysoką inflacją, nie zaobserwowano w tym okresie wyraźnych zmian rok do roku w zakresach poszczególnych rodzajów ubóstwa ekonomicznego wśród ogółu osób zamieszkujących gospodarstwa domowe w Polsce. Poziomy ubóstwa utrzymały się na zbliżonym poziomie (w przypadku ubóstwa skrajnego około 5%) lub na podobnym poziomie (ubóstwo relatywne – około 12%, ubóstwo ustawowe – około 7%).

Zobacz także: Ekonomiści PKO BP: PKB Polski w 2024 r. wzrośnie o niemal 4%

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2010-2022
Źródło: GUS

Zmiany w rozprzestrzenianiu się ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2010–2020 zależały zarówno od zmian w sytuacji materialnej gospodarstw domowych, jak i od wartości stosowanych progów.

Jeśli chodzi o ubóstwo skrajne, to w okresie od 2010 do 2015 roku jego zasięg wynosił około 6–7%, natomiast od 2016 do 2022 roku włącznie – około 4–5%. Stopa ubóstwa relatywnego w latach 2010-2015 utrzymywała się na poziomie 16–17%. W latach 2016–2019 wartość tego wskaźnika spadła do 13–14%. Od 2020 do 2022 roku w ubóstwie relatywnym znajdowało się około 12% osób zamieszkujących gospodarstwa domowe.

Widzimy zatem, że zarówno w przypadku ubóstwa skrajnego, jak i relatywnego, wyraźną zmianę zaobserwowano w roku 2016, co było związane z wprowadzeniem Programu Rodzina 500 Plus. W tym roku nastąpił znaczny spadek zasięgu obu rodzajów ubóstwa ekonomicznego, zwłaszcza wśród dzieci (w wieku 0–17 lat ubóstwo skrajne spadło z 9% w 2015 roku do 5–6% w kolejnych latach) oraz wśród rodzin wielodzietnych.

Ubóstwo w Polsce regularnie spada

Ubóstwo w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat ustabilizowało się na podobnym poziomie. Mimo że lata 2020–2022 to okres naznaczony wysoką inflacją, pandemią COVID-19, czy wojną na Ukrainie. W tym czasie głównie wzrosły ceny prądu, paliw stałych, ciepła, oraz żywności. Jak zaznaczają specjaliści Głównego Urzędu Statystycznego:

Zobacz także: Logistyka w e-commerce przeżywa poważny kryzys

Może to oznaczać, że wpływ różnych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym może być odłożony w czasie, a skutki negatywnych czynników mogą być, przynajmniej po części, niwelowane decyzjami o charakterze politycznym np. wprowadzaniem dodatku osłonowego, dodatku węglowego i elektrycznego, innych działań osłonowych, programów wsparcia czy bezpośrednim oddziaływaniem na ceny (np. obniżeniem podatku VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło, mrożeniem ceny i stawek opłat za elektryczność, gaz).

Należy również podkreślić, że oparcie szacunków ubóstwa ekonomicznego na poziomie wydatków ma swoją specyfikę, ponieważ bieżąca konsumpcja gospodarstw domowych może być finansowana nie tylko z bieżących dochodów, ale także częściowo z posiadanych zasobów, oszczędności i pożyczek.

Zasięg ubóstwa w Polsce

Rok 2022 nie przyniósł istotnych zmian rok do roku w zasięgach ubóstwa ekonomicznego w gospodarstwach domowych ogółem w Polsce. Odsetek osób doświadczających różnego rodzaju ubóstwa pozostały na podobnym poziomie co w 2021 roku. Mimo trudności związanych z wysoką inflacją i pogorszeniem sytuacji dochodowej w ujęciu realnym.

Społeczna mapa zróżnicowania ubóstwa w Polsce, mimo znaczącego spadku skali ubóstwa w okresie od 2010 do 2022 roku, pozostaje bez zmian. Wskazuje ona niezmiennie na te same grupy społeczno-demograficzne, które są najbardziej i najmniej zagrożone ubóstwem. Należą do nich osoby pochodzące z gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe, w których osoba odniesienia ma niskie wykształcenie, a także gospodarstwa rodzin wielodzietnych i gospodarstwa domowe na wsi.

Bezdzietna Polka to bogata bizneswoman z pieskiem? Jest wręcz przeciwnie!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker