Europa

Opuszczenie domu rodzicielskiego: kiedy Europejczycy się na to decydują

Opuszczenie domu rodzicielskiego jest uważane za przełomowy moment dla każdego człowieka. Proceder jest uważany za przejście od dzieciństwa do dorosłości. Przyczyny tego kroku mogą być różne: od bycia niezależnym materialnie, nauki, pracy, wprowadzenia się do partnera, wzięcia ślubu czy też posiadania dzieci. Moment, kiedy młodzi ludzie opuszczają dom, jest jednak różny w poszczególnych krajach. Różnica ta może odzwierciedlać odmienne wyzwania, przed którymi stoją młodzi ludzie w całej Europie, a także różne uwarunkowania kulturowe w poszczególnych państwach.

Opuszczenie domu rodzicielskiego: kiedy Europejczycy się na to decydują

W niniejszym artykule przedstawiono dane dotyczą średniego wieku, w jakim w poszczególnych krajach UE i wybranych krajach Europy opuszcza się dom rodzinny. Szczególną uwagę poświęcono różnicom geograficznym i różnicom płci, a także zmianom, jakie zaszły od 2006 r. W niniejszym artykule przedstawiono dane dotyczące średniego wieku opuszczania domu rodzinnego w Unii Europejskiej (UE) i państwach członkowskich UE, a także w Wielkiej Brytanii i krajach kandydujących: Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Zobacz także: Gniazdownictwo: młodzi Polacy bardzo często mieszkają z rodzicami

Różnice geograficzne

Mapa poniżej pokazuje, że w 2019 roku średnio w całej UE-27 młodzi ludzie opuszczali dom rodzinny w wieku 26,2 lat. Średnia ta jest jednak różna w poszczególnych państwach członkowskich UE. Chorwacja, Słowacja, Włochy i Bułgaria odnotowały najwyższy średni wiek opuszczenia domu rodzinnego, przy czym we wszystkich czterech państwach członkowskich wynosił on 30 lat i więcej.

eurostat 2 dzieci

Z kolei Szwecja, Luksemburg, Dania i Finlandia mogą pochwalić się najniższym średnim wiekiem opuszczenia domostwa wynosi mniej niż 22 lata. Najniższy średni wiek opuszczania gospodarstwa domowego przez młodych ludzi zaobserwowano w Szwecji (17,8 roku), a najwyższy w Chorwacji (31,8 roku). Uwzględniając kraje spoza UE, najwyższy wiek można było zaobserwować w Czarnogórze, gdzie szacowany wiek młodych ludzi opuszczających rodzinny dom wynosił średnio 33,1 roku.

Mapa 1 sugeruje, że w większości krajów północnych i zachodnich młodzi ludzie opuszczali dom średnio w okolicach 20. roku życia, podczas gdy w krajach południowych i wschodnich średni wiek opuszczania domu oscylował w okolicach 30. roku życia. Warto zauważyć, że pod tym względem Luksemburg i Słowacja znacznie różnią się od krajów sąsiednich.

W oparciu o dane z 2019 r. kraje te można zgrupować w sześciu grupach wiekowych. W pierwszej grupie, składającej się z Danii, Estonii, Finlandii, Luksemburga i Szwecji, młodzi ludzie opuścili swoje rodzinne domy średnio poniżej 24 roku życia. Druga grupa, obejmująca Austrię, Belgię, Niemcy, Francję, Niderlandy, a także Zjednoczone Królestwo, odpowiada przeciętnemu wiekowi opuszczenia domu w wieku 24 lub 25 lat. Cypr, Czechy, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa i Polska stanowiły trzecią i największą grupę (pod względem liczby krajów), w której młodzi ludzie opuszczają swoje domy średnio w wieku 26 lub 27 lat. Czwartą grupę stanowią kraje, w których przeciętny wiek wynosi 28 lub 29 lat; są to Grecja, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Turcja. W piątej grupie, obejmującej Bułgarię, Włochy, Maltę, Słowację, Hiszpanię i Serbię, młodzi ludzie opuszczają gospodarstwo domowe rodziców średnio w wieku 30 lub 31 lat. Wreszcie, szósta i najmniejsza grupa składa się z Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej i odpowiada średniej wieku 32 lat lub więcej dla osób opuszczających rodzinny dom.

Zobacz także: Dzięki FedEx i UEFA młodzi polscy piłkarze otrzymają stroje i sprzęt

Opuszczenie domu rodzicielskiego: kiedy decydują się na to Europejczycy, a kiedy Europejki

Przeciętnie, w prawie we wszystkich badanych krajach młode kobiety wyprowadzały się z domu wcześniej niż młodzi mężczyźni. Może to być oznaką, że kobiety są bardziej skłonne do przyłączenia się do gospodarstwa domowego partnera lub założenia wielopokoleniowego gospodarstwa domowego z rodzicami męża. Jedynym wyjątkiem był Luksemburg, gdzie kobiety opuściły domy o 0,3 roku później niż mężczyźni.

eurostat 3

W 2019 r. różnica między średnim wiekiem opuszczenia domu rodzicielskiego przez kobiety i mężczyzn wynosiła 1,9 roku na poziomie UE. Była ona największa w Rumunii (4,6 roku), Bułgarii (4,5 roku), Chorwacji (3,7 roku) i na Łotwie (3,3 roku). Jednakże, biorąc pod uwagę również kraje kandydujące, luka była większa w Macedonii Północnej (7,6 roku) i Serbii (5,3 roku). Z kolei najmniejsza luka występowała w Szwecji (0,4 roku), Danii (0,5 roku) i Estonii (0,6 roku), a także w Luksemburgu (0,3 roku), jedynym kraju, w którym kobiety opuściły dom później niż mężczyźni.

Pozytywną korelację można zaobserwować między przeciętnym wiekiem młodych ludzi opuszczających rodzicielskie gospodarstwo domowe a wielkością zróżnicowania wg płci. W krajach, w których młodzi ludzie opuszczają rodzinne domy w wyższym wieku, różnica ta jest bardziej wyraźna. Jest to szczególnie widoczne w Bułgarii (średni wiek 30 lat i różnica między płciami 4,5 roku), Macedonii Północnej (średnia: 31,8 roku, różnica między płciami 7,6 roku) i Serbii (średnia: 31,1 roku, różnica między płciami 5,3 roku). Natomiast w państwach, w których młodzi ludzie opuszczają swoje domy w niższym wieku, różnica między płciami jest na ogół mniej wyraźna. Szwecja, Luksemburg i Dania, odpowiadające średnim wiekiem poniżej 22 lat (odpowiednio 17,8 roku, 20,1 roku i 21,1 roku), odnotowały różnice między płciami na poziomie pół roku lub niższym (odpowiednio 0,4 roku, 0,3 roku i 0,5 roku).

Zobacz także: Młodzi Polacy to ekonomiczni ignoranci. W przeciwieństwie do Niemców

Młodzi ludzie aktualnie nieco wcześniej opuszczają rodzinny dom

W latach 2002-2006 średnia wieku młodych ludzi opuszczających rodzinne gospodarstwo domowe w UE-27 nieznacznie wzrosła z 26,5 do 26,8 lat. Po tym okresie średni wiek spadał powoli, ale systematycznie, do 26,2 roku w 2019 roku. W konsekwencji w latach 2006-2019 obniżył się on o 0,6 roku.

eurostat dzieci 4

Spadek średniego wieku w latach 2006-2019 można zaobserwować w połowie państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane za 2006 r.: w 12 państwach członkowskich UE średni wiek spadł, podczas gdy w 11 państwach członkowskich UE wzrósł i nie zmienił się w dwóch państwach członkowskich UE. Największy spadek wśród państw członkowskich UE w latach 2006-2019 odnotowano w Luksemburgu (-6,1 roku), a następnie w Estonii (-3,1 roku), na Litwie (-2,8 roku) i w Słowenii (-2,0 roku). Z drugiej strony, największy wzrost odnotowano w Irlandii (+1,5 roku), a następnie w Chorwacji (+1,3 roku), Bułgarii (+1,1 roku) i na Słowacji (+1,0 roku). W Austrii i Rumunii średni wiek pozostaje niezmieniony w latach 2006-2019 (25,4 roku dla Austrii i 28,1 roku dla Rumunii), choć w pewnym stopniu zmieniał się pomiędzy tymi latami.

Średni rok opuszczenia rodzinnego domu ustala się na podstawie tego, czy dzieci mieszkają z rodzicami. W przypadku gdy dzieci wyjeżdżają, by się uczyć, również jest to uwzględniane jako opuszczenie domu rodzicielskiego. 

Eurostat

Młodzi Europejczycy najmocniej ucierpieli na rynku pracy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker