Europa

Polska z najwyższą płacą minimalną w naszej części Europy

Płace minimalne są zazwyczaj prezentowane jako miesięczne stawki płac dla zarobków brutto i są różne dla każdego kraju. Często w podstawowych porównaniach nie są uwzględniane koszty życia, co ma duże znaczenie dla siły nabywczej wynagrodzeń. To też potwierdzają dane Eurostatu, które pokazują, że różnice pomiędzy realnymi pensjami są niższe niż w przypadku pensji nominalnych. Płace minimalne w państwach UE są publikowane przez Eurostat dwa razy w roku. Odzwierciedlają one sytuację na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. W związku z tym wszelkie zmiany minimalnego wynagrodzenia wprowadzone między tymi datami są przedstawiane w przypadku kolejnej publikacji.

Płace minimalne w państwach UE wynosiły od 312 EUR do 2 142 EUR miesięcznie w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. 21 z 27 państw członkowskich UE (poza Danią, Włochami, Cyprem, Austrią, Finlandią oraz Szwecją) miały krajową płacę minimalną, podobnie jak Wielka Brytania i wszystkie kraje kandydujące do UE (Czarnogóra, Północna Macedonia, Albania, Serbia i Turcja). Na dzień 1 stycznia 2020 r. miesięczne płace minimalne różniły się znacznie w poszczególnych państwach UE od 312 EUR w Bułgarii do 2 142 EUR w Luksemburgu.

Nominalne płace minimalne w państwach UE

W porównaniu ze styczniem 2010 r. płace minimalne (wyrażone w euro) były wyższe w styczniu 2020 r. we wszystkich państwach UE, które posiadają krajową płacę minimalną, z wyjątkiem Grecji, gdzie wynagrodzenie było niższe o 12% (skumulowane w ciągu 10 lat, przy średniej rocznej stopie zmiany wynoszącej -1,3%). W okresie od stycznia 2010 r. do stycznia 2020 r. średnia roczna stopa zmiany płacy minimalnej była najwyższa w Rumunii (12,5%) i na Litwie (10,1%). Ponadto znaczne wzrosty odnotowały Bułgaria (9,8%), Estonia (7,7%) i Polska (6,6%).

placa minimalna eurostat

Na podstawie poziomu krajowego miesięcznego wynagrodzenia minimalnego brutto wyrażonego w euro, można podzielić państwa członkowskie UE na trzy różne grupy; państwa niebędące członkami UE przedstawiono na wykresie 1 jako osobną grupę.

Zobacz także: Ile powinna wynosić płaca minimalna? To zależy co chcemy osiągnąć [BADANIE]

Grupa 1, w której krajowe płace minimalne były niższe niż 500 EUR miesięcznie w styczniu 2020 r. Państwa członkowskie UE do niej należące to: Bułgaria, Łotwa, Rumunia i Węgry; ich krajowe płace minimalne wahały się od 312 EUR w Bułgarii do 487 EUR na Węgrzech.

Grupa 2, w której krajowe płace minimalne wynosiły co najmniej 500 EUR, ale mniej niż 1 000 EUR miesięcznie w styczniu 2020 r. W grupie tej znalazły się: Chorwacja, Czechy, Słowacja, Polska, Estonia, Litwa, Portugalia, Grecja, Malta i Słowenia; ich krajowe płace minimalne wynosiły od 546 EUR w Chorwacji do 941 EUR w Słowenii.

Grupa 3, w której krajowe płace minimalne wynosiły w styczniu 2020 r. co najmniej 1 000 EUR miesięcznie. W grupie tej znalazły się: Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia, Niderlandy, Irlandia i Luksemburg; ich krajowa płaca minimalna wynosiła od 1 050 EUR w Hiszpanii do 2 142 EUR w Luksemburgu. Krajowa płaca minimalna w Zjednoczonym Królestwie w styczniu 2020 r. wynosiła 1 599 EUR.

We wszystkich krajach kandydujących do UE płace minimalne były podobne do tych z grupy 1, od 213 euro w Albanii do 440 euro w Turcji. Z kolei w Stanach Zjednoczonych (z krajową płacą minimalną w wysokości 1 119 EUR miesięcznie) mieściła się w grupie 3.

W przypadku tych państw członkowskich UE, które są poza strefą euro (Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska, Rumunia), Wielkiej Brytanii, a także krajów kandydujących do UE oraz Stany Zjednoczony, na poziom płac minimalnych i ranking wyrażony w euro mają wpływ kursy wymiany, które są stosowane do przeliczania z walut krajowych na euro.

Zobacz także: Nobliści udowodnili, że płaca minimalna nie powoduje bezrobocia!

Płace minimalne w państwach UE wyrażone w standardzie siły nabywczej

Różnica między państwami w poziomie płac minimalnych była znacznie mniejsza, gdy uwzględniano różnice w poziomie cen.

Na wykresie 2 porównano płace minimalne brutto w państwach UE uwzględniające różnice w poziomach cen poprzez zastosowanie parytetów siły nabywczej (PPP/PPS) dla wydatków gospodarstw domowych dotyczących spożycia finalnego. Oznacza to, ze wzięto pod uwagę koszty życia. Jak można się spodziewać, uwzględnienie różnic w poziomach cen zmniejsza różnice dochodowe pomiędzy krajami. W oparciu o poziom krajowych miesięcznych płac minimalnych brutto wyrażonych w PPS, państwa członkowskie UE objęte tym zbiorem danych można podzielić na dwie różne grupy; ponownie, państwa nie będące członkami UE zostały przedstawione osobno na wykresie poniżej.

placa minimalna pps eurostat

Grupa 1, w której krajowe płace minimalne były niższe niż 1 000 PPS w styczniu 2020 r. W grupie tej znalazły się: Łotwa, Bułgaria, Estonia, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Węgry, Portugalia, Grecja, Rumunia, Litwa i Malta. Ich płace minimalne wahały się od 579 PPS na Łotwie do 941 PPS na Malcie.

Grupa 2, w której krajowe płace minimalne wynosiły co najmniej 1 000 PPS w styczniu 2020 r. W grupie tej znalazły się: Polska, Słowenia, Hiszpania, Irlandia, Francja, Belgia, Niderlandy, Niemcy i Luksemburg; ich płace minimalne wynosiły od 1 056 PPS w Słowenii do 1 705 PPS w Luksemburgu. Krajowa płaca minimalna w Zjednoczonym Królestwie w styczniu 2020 r. wynosiła 1 320 PPS.

Z wyjątkiem Turcji, w czterech pozostałych krajach kandydujących do UE płace minimalne wyrażone w PPS były podobne do tych z grupy 1, od 388 PPS w Albanii do 634 PPS w Serbii. W Turcji  płaca minimalna wyrażona w PPS wynosiła 1157 PPS i był to znacznie wyższy poziom niż w przypadku wartości nominalnych. Z kolei w Stanach Zjednoczonych płaca minimalna wyrażona w PPS była równa 964 PPS.

Płace minimalne w państwach UE wyrażone w parytecie siły nabywczej

W państwach członkowskich UE należących do grupy 1, w których płaca minimalna w euro była stosunkowo niska, poziom cen był zazwyczaj niższy, a zatem płaca minimalna wyrażona w standardzie siły nabywczej (PPS) była wyższa. Z drugiej strony, państwa członkowskie z grupy 2, w których płace minimalne w euro są stosunkowo wysokie, miały na ogół wyższy poziom cen, a zatem ich płace minimalne w kategoriach PPS były często niższe. To dostosowanie poziomu cen ma na celu przedstawienie realnych możliwości zakupowych obywateli poszczególnych krajów pracujących za minimalną pensję krajową.

Zobacz także: Płaca minimalna w Niemczech zmieniła krajowy rynek pracy

Różnice w stawkach płacy minimalnej między państwami członkowskimi UE zostały zmniejszone ze stosunku 1 do 6,9 w euro (co oznacza, że najwyższa płaca minimalna była 6,9 razy wyższa od najniższej, wyrażonej w euro) do relacji 1 do 2,9, gdy była wyrażona w PPS (co oznacza, że najwyższa płaca minimalna była 2,9 razy wyższa od najniższej, wyrażonej w PPS).

Minimalne poziomy płac w stosunku do mediany zarobków brutto

Krajowe płace minimalne w państwach UE wyrażone w euro zostały przyjęte na dzień 1 lipca 2014 r. i podzielone przez medianę wynagrodzeń brutto mierzoną na podstawie badania struktury zarobków (SES 2014). To prawdopodobnie najnowsze dane jakie są w zasobach Eurostatu. W lipcu 2014 r. udział minimalnego wynagrodzenia za pracę w medianie zarobków we wszystkich państwach członkowskich UE wahał się od 40 % do 66 %. Do celów tej analizy płatności za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w systemie zmianowym zostały wyłączone z obliczania mediany miesięcznych zarobków brutto. W przypadku Niemiec, Francji i Irlandii, których minimalne wynagrodzenie jest ustalane na podstawie godzin, stosunek ten został obliczony jako część mediany zarobków godzinowych. W przypadku pozostałych 16 państw członkowskich UE, które posiadają krajowe miesięczne wynagrodzenie minimalne i dla których dostępne są dane, stosunek ten został obliczony jako część mediany miesięcznych zarobków.

minimalna placa do mediany eurostat

Odsetek osób otrzymujących płacę minimalną

Odsetek pracowników zarabiających płacę minimalną w państwach UE może się znacznie różnić w zależności od kraju. Łącząc mikrodane z dwóch ostatnich czteroletnich badań struktury zarobków (SES) z obowiązującym w tym czasie poziomem płacy minimalnej (październik 2010 i 2014 r.), możliwe jest oszacowanie tych proporcji. W celu zapewnienia porównywalności zakres został ograniczony do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w wieku 21 lat i więcej, pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej pracowników, z wyłączeniem administracji publicznej, obrony i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Ponadto z miesięcznych zarobków obliczanych na podstawie SES wyłączono wszelkie zarobki związane z pracą w godzinach nadliczbowych i pracą w systemie zmianowym.

Zobacz także: Protesty kierowców w Korei Południowej przyniosły oczekiwany rezultat. Utrzymano stawki minimalne

W październiku 2014 r. odsetek pracowników otrzymujących mniej niż 105% krajowej płacy minimalnej wynosił ponad 7% w dziesięciu państwach członkowskich UE, które miały ustaloną płacę minimalną, tj: Słowenia (19,1%), Rumunia (15,7%), Portugalia (13%), Polska (11,7%), Bułgaria (8,8%); Francja (8,4%), Litwa (8,1%), Łotwa (7,9%), Grecja (7,7%) i Chorwacja (7,1%). Belgia (0,4%) odnotowała najniższy odsetek pracowników zarabiających mniej niż 105 % krajowej płacy minimalnej, podczas gdy odsetek pracowników w pozostałych dziesięciu państwach członkowskich zarabiających mniej niż ta kwota wynosił od 1% (Hiszpania) do 5,8% (Luksemburg).

zatrudnieni z amniej niz 105 proc minimalnej eurostat

Kształtowanie się odsetka osób otrzymujących płacę minimalną

W latach 2010-2014 odsetek pracowników zarabiających mniej niż 105% krajowej płacy minimalnej wzrósł o ponad 2,0 punktu procentowego w Rumunii (11,7 punktu), Bułgarii (5,4 punktu), Polsce (3,6 punktu) i na Węgrzech (2,3 punkty), podczas gdy na Litwie (-5,6 punktu), w Irlandii (-5,1 punktu), Luksemburgu (-4,1 punktu), na Łotwie (-4,0 punktu), w Portugalii (-3,8 punktu), w Chorwacji (-2,6 punktu) i na Słowacji (-2,2 punktu) obniżyło się ono o ponad 2,0 punktu.

Eurostat

Płaca minimalna na poziomie 60% mediany obniży ubóstwo?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker