Polska

Bezrobocie w Polsce 2021: najgorzej jest na Warmii i Mazurach

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku ukształtowało się na poziomie 6351,1 tysięcy i było o 0,5% wyższe niż przed rokiem. Po raz kolejny odnotowano spadek liczby osób zarejestrowanych jako niepracujących. Jak kształtuje się bezrobocie w Polsce 2021? 

Bezrobocie w Polsce 2021 – kolejny spadek

Bezrobocie rejestrowane pozwala wskazać osoby, które aktualnie nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, ale jednocześnie są zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5%, a więc obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 p.proc.), jak i roku (o 0,6 p.proc.). Według danych opublikowanych przez GUS bezrobocie w Polsce spadło kolejny miesiąc z rzędu, jednak wciąż nie powróciło do stanu sprzed pandemii. W analogicznym okresie rok temu można było zaobserwować wzrost liczby niepracujących, co było najprawdopodobniej powiązane z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń. Przed rokiem zarejestrowano dużo więcej osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 27,1% wobec wzrostu o 14,5% rok wcześniej). Sytuacja ulega unormowaniu i aktualnie można zaobserwować comiesięczny spadek bezrobocia rejestrowanego.

Źródło: GUS

Zobacz także: Bezrobocie w Polsce spada czwarty miesiąc z rzędu

Podział wg województw

Najwyższą stopę bezrobocia (stan na koniec października 2021 r.) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość wskaźnika była wysoka również w województwach: podlaskim (8,1%), kujawsko-pomorskim (7,7%) oraz świętokrzyskim (7,3%). Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim (3,2%).

 

Należy podkreślić, że we wszystkich województwach bezrobocie spadło w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Najbardziej obniżyła się stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim. Najmniejszą różnicę odnotowano w województwie łódzkim (o -0,3 p.proc.). Sytuacja nieznacznie uległa zmianie w województwie śląskim.

Większość bezrobotnych w Polsce to kobiety (ok. 54,3%). Porównując strukturę bezrobocia w Polsce z tym samym okresem sprzed roku, wzrósł odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Spadek bezrobocia zaobserwowano wśród absolwentów szkół oraz uczelni wyższych i bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bezrobocie w Polsce 2021 jest mniejsze niż przed rokiem. W październiku w urzędach pracy zarejestrowano 107,0 tysięcy  nowych bezrobotnych, a więc o 6,3% niż w poprzednim miesiącu i o 7,1% mniej niż przed rokiem. Nadal wyższa niż w ubiegłym roku pozostaje liczba zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych.

Zobacz także: MFW: PKB Polski urośnie w dwa lata o 10,5%. Bezrobocie najniższe w UE

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker