Polska

Kto zarabia w Polsce najwięcej? Stawkę deklasują wysocy urzędnicy państwowi i kierownicy

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące zarobków Polaków. Jakie są zarobki urzędników, a ile zarabiają rolnicy czy sprzedawcy w sklepach? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w nowym raporcie dotyczącym wynagrodzeń w Polsce. Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce? Ile wynosi mediana zarobków?

W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r.” znajdziemy sporo ciekawych danych dotyczących rynku pracy w Polsce. W niniejszym artykule postaram się streścić tę 44-stronicową publikację i przedstawić najważniejsze dane dotyczące rynku pracy w Polsce.

Raport brał pod uwagę zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Zgodnie z danymi GUS, w październiku 2020 r. zatrudnione w tych podmiotach było 8,189 mln osób. To o 2,8% mniej niż w październiku 2018 roku. W strukturze zatrudnienia dominowali zatrudnieni w sektorze prywatnym (niemal 70%). Kobiety stanowiły nieco ponad 48% badanej zbiorowości zatrudnionych i przeważały w sektorze publicznym (65,5%), podczas gdy udział mężczyzn był większy w sektorze prywatnym (59,4%). Aż 43,2% zatrudnionych posiadało wykształcenie wyższe, a niemal 60% była w wieku mobilnym (18-44 lata).

Gdzie pracują Polacy?

Jak wynika z danych GUS, do najliczniejszych średnich grup zawodów należały: pracownicy sprzedaży w sklepach (4,6% ogólnej liczby zatrudnionych), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4,0%) oraz specjaliści do spraw administracji i zarządzania (4,0%).  W tych trzech grupach było łącznie zatrudnionych 1,031 mln osób, z czego prawie 77% stanowiły kobiety.

Gdzie pracują kobiety, a gdzie mężczyźni? Najbardziej sfeminizowane średnie grupy zawodów to: położne; sekretarki; opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli oraz pielęgniarki. Natomiast średnie grupy zawodów, w których udział mężczyzn był najwyższy to: marynarze i pokrewni; rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej; kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli; robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni oraz mechanicy maszyn i urządzeń.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce?

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w badanych podmiotach wyniosło w październiku 2020 roku 5748,24 zł. Było ono wyższe w sektorze publicznym i wyniosło 6041,77 zł. W sektorze prywatnym było to o 422,98 zł mniej, czyli 5618,79 zł. Generalnie mężczyźni zarabiali przeciętnie o 14,7% (783,08 zł) więcej niż kobiety.

Generalnie, przeciętne wynagrodzenia miesięczne rosły wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia i stażem pracy zatrudnionych, a także wraz ze wzrostem wielkości zakładu pracy. Wynagrodzenia były silnie zróżnicowane wśród średnich grup zawodów i wahały się od nieco ponad 3000 zł w przypadku grupy fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych do ponad 15000 zł w grupie dyrektorów generalnych i zarządzających.

Ile wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce?

Średnia nie jest najlepszym sposobem na oddanie poziomu zarobków przeciętnego Polaka. Znacznie lepszym jest mediana zarobków w Polsce. Określa ono poziom, który dzieli Polaków na pół. Połowa zarabia więcej a połowa mniej od mediany. Ile wynosi mediana zarobków w Polsce? Niestety GUS dane nt. mediany podaje tylko raz na dwa lata, więc dane te są dość słabo dostępne. Najnowsze dotyczą jesieni 2020 roku. W październiku 2020 roku mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 4702,66 zł. Oznacza to, że przeciętny Polak (taki który zarabia więcej od 50% rodaków) zarobił 4,7 tys. zł brutto. To ok. 3,5 tys. zł na rękę. Według szacunków portalu wynagrodzenia.pl obecnie mediana zarobków w Polsce wynosi ok. 5,3 tys. zł brutto.

Wynagrodzenie do mediany otrzymało w październiku 2020 roku 53,8% ogółu zatrudnionych kobiet oraz 46,4% zatrudnionych mężczyzn. Wynagrodzenie środkowe wśród mężczyzn wyniosło 4919,08 zł i było wyższe o 9,5% niż wśród kobiet (4491,59 zł). Mediana wzrosła w porównaniu z październikiem 2018 r. o 14,8% (607,68 zł).

Ile osób w Polsce zarabia nie więcej niż minimalna?

Ważne są nie tylko pojedyncze wartości, ale także rozkład dochodów według decyli dochodowych. Jak wiele osób w kraju zarabia mniej niż wynosi płaca minimalna? W badanych podmiotach 10% najgorzej zarabiających Polaków otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 2719,68 zł. Zdecydowana większość, bo aż 97,7% osób z tej grupy, było zatrudnione w sektorze prywatnym. W omawianym przedziale wynagrodzeń przeważali mężczyźni – 55,6%. Miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w wysokości co najwyżej 2719,68 zł (decyl pierwszy) otrzymało 9,2% kobiet oraz 10,8% mężczyzn, 14,1% pracowników sektora prywatnego oraz 0,7% publicznego.

Zobacz też: GUS: Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 9,8%!

W październiku 2020 r. wynagrodzenie w wysokości równej lub niższej od minimalnej płacy (2600,00 zł) otrzymało 7,8% zatrudnionych w podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób (ok. 642 tys. osób). Pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a medianą zarabiało 42,2% Polaków. Pomiędzy medianą a średnią (która w październiku 2020 roku wynosiła 5748,24 zł) zarabiało 15,6% zatrudnionych. Oznacza to, że mniej niż średnie wynagrodzenie otrzymywało 2 na 3 Polaków. 

Z kolei 10% najlepiej zarabiających otrzymywało 9384,92 zł miesięcznie. W tym przedziale wynagrodzeń także przeważali mężczyźni (65,3%). W grupie najlepiej zarabiających większość pracowała w sektorze prywatnym – 71,7%.

Zarobki urzędników państwowych wysokiego szczebla i kierowcników? Powyżej 10 tys. zł

W jakich zawodach zarabia się w Polsce najwięcej? Główny Urząd Statystyczny postanowił podzielić zawody na większe grupy i posegregować według wieku. Okazuje się, że w większości grup zarobki plasują się pomiędzy 3 tys. zł a 6 tys. zł. Wyższe osiągali jedynie pracownicy dwóch grup. Byli to specjaliści oraz przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy. W pierwszej grupie zarobki wynosiły przeciętnie ok. 7 tys. zł. Z kolei w kategorii „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” zarobki wynosi przeciętnie ponad 10 tys. zł! Zarobki urzędników wysokiego szczebla są więc znacznie wyższe niż w przypadku pozostałych grup zawodowych. Warto jednak wspomnieć, że do wyżej wspomnianej grupy zaliczają się także prywatni dyrektorzy i kierownicy. Poniższy wykres autorstwa GUS przedstawia jak rosną wynagrodzenia wraz z wiekiem pracujących.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce według zawodów

Jeżeli spojrzymy na staż, to widzimy, że szczególnie niskie są zarobki u osób o doświadczeniu mniejszym niż 10 lat. Te, które pracują dłużej niż dekadę, mają dość porównywalne zarobki. Zarobki urzędników o niższym stażu niż 10 lat są o blisko 2 tys. zł niższe od zarobków urzędników z wyższym stażem. We wszystkich grupach wzrost stażu wiązał się z wyższymi zarobkami.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce według zawodów i stażu

Zarobki wysokich urzędników i kierowników wyższe nawet niż w IT i finansach

Biorąc pod uwagę sekcję PKD, najwięcej zarabiają pracujący w dziale informacja i komunikacja. Zarobki osiągnęły tam poziom blisko 10000 zł. To nadal mniej niż w przypadku grupy wyższych urzędników. Na drugim miejscu znalazła się działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Powyżej 8000 zł zarabia się jeszcze w górnictwie oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Powyżej średniej znalazły się jeszcze dwie sekcje. Są to: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodę i gorącą wodę oraz administracja publiczna i obrona narodowa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie według sekcji PKD

Po drugiej stronie znalazła się gastronomia i zakwaterowanie, gdzie przeciętne zarobki wyniosły mniej niż 4000 zł. Niskie pensje również w administrowaniu i działalności wspierającej, pozostałej działalności usługowej, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?

W październiku 2020 r., pod względem wynagrodzenia przeciętnego, wyróżniał się region warszawski stołeczny. Było ono tam o niemal 30% od przeciętnego wynagrodzenia ogółem. Wynagrodzenie wyższe niż przeciętnie otrzymali także zatrudnieni w regionie dolnośląskim, ale tylko o 3,2% wartości dla kraju. W czterech regionach przeciętne wynagrodzenie nie przekroczyło 5000 zł. Były to regiony: lubelski, podkarpacki, warmińsko- -mazurski, świętokrzyski.

Prawda o średnim wynagrodzeniu. Zarabiają je tylko urzędnicy i specjaliści

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker