Polska

Młodzi na polskim rynku pracy radzą sobie coraz lepiej! Na tle UE wypadamy korzystnie

Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute dotyczy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Analiza uwzględnia dane dla osób w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw. Młodzi na polskim rynku pracy radzą sobie coraz lepiej. Sytuacja w Polsce nie odbiega znacząco od rynku węgierskiego czy czeskiego. 

Młodzi na polskim rynku pracy

Aktywność zawodowa wśród młodych Polaków jest zróżnicowana i zależy od wieku. Najbardziej aktywną grupą pozostają osoby w wieku 25-29 lat, a więc po ukończeniu edukacji, uwzględniając również wykształcenie wyższe. Najmniej aktywną grupą pozostają osoby w wieku 15-19 lat.

WEI

Według WEI sytuacja młodych zależy od luki podażowej:

Korzystną sytuacją z perspektywy młodych na rynku pracy jest luka po- dażowa polegająca na niedoborze pracowników. W związku z tym praco-dawcy mają mniejszą możliwość wyboru między kandydatami i prowadzi to również do obniżenia stawianych wymagań przy zatrudnieniu.

Po uwzględnieniu danych dotyczących aktywności zawodowej osób w wieku 15-19 lat uwidacznia się jednak znaczna asymetria pomiędzy średnią unijną a polską. Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że Polacy w tym wieku są o ponad dwukrotnie mniej aktywni. Należy wspomnieć, że w tym wieku istnieją znaczne bariery dotyczące zatrudniania nastolatków, co powiązane jest przede wszystkim z obowiązkiem szkolnym.

WEI

Polski rynek wypada korzystnie na tle innych rynków UE.

Aktywność zawodowa osób młodych w Polsce w dwóch kluczowych gru- pach (20-24 lat i 25-29 lat) jest zbliżona do poziomu unijnego, a nawet wyższa. Tylko wśród najmłodszej grupy występuje znacząco niższa aktywność. Przy czym Polska nie odstaje od krajów o podobnym poziomie zamożności i rozwoju.

WEI

Bezrobocie zależne również od wykształcenia

Na podstawie struktury wiekowej całego rynku pracy unaocznia się znaczna asymetria pomiędzy konkretnymi grupami wiekowymi, co może wynikać głównie z braku doświadczenia oraz chęci kontynuowania nauki.

Bezrobocie w Polsce wśród młodych zależy również od wykształcenia. Jak pokazuje poniższy wykres, najniższe bezrobocie wciąż można zaobserwować wśród absolwentów uczelni wyższych oraz szkół policealnych i ponadgimnazjalnych. Na uwagę zasługuje jednak znaczny spadek bezrobocia w grupie osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. W roku 2010 bezrobocie w tej grupie wynosiło ok. 27-28%. Obecnie jest to niecałe 15%. W tym kontekście pojawia się również popularne ostatnio określenie „młodzież NEET” (ang. not in employment, education or training), które charakteryzuje młodych ludzi niepracujących ani niekontynuujących nauki (Więcej: Młodzież NEET, czyli niewykorzystany potencjał ludzki) ich udział w rynku pracy w Polsce zmalał na przestrzeni ostatnich lat.

Według danych młodzi na polskim rynku pracy radzą sobie coraz lepiej.
WEI

Zobacz także: Dopłaty mieszkaniowe w Hiszpanii. Młodzi uzyskają 250 euro miesięcznie

Bariery w zatrudnianiu młodych. Jak im przeciwdziałać?

Eksperci WEI wskazują również na bariery, na które napotykają młode osoby podczas szukania pracy w Polsce. Głównym problemem pozostaje niedostosowanie kandydatów do oczekiwań pracodawcy. Problemem nie jest tylko brak doświadczenia zawodowego, ale również niedopasowanie programu kształcenia do wykonywanej czynności. Analitycy wskazują również, że:

W takim przypadku zatrudnienie pracownika może wiązać się z dodatkowymi nakładami w celu doszkolenia i podniesienia jego kwalifikacji. Ponadto młode pokolenie jest często oceniane jako roszczeniowe i nieposiadające chęci do pracy.

Ponadto istotną barierą jest brak stabilności zatrudnienia, która wynika najczęściej z umów czasowych. Młodzi pracownicy również wymagają poczucia stabilności, a tzw. umowa śmieciowa nie gwarantuje pewności zatrudnienia w dłuższym okresie.

Według danych GUS przytaczanych przez WEI młode osoby znajdują najczęściej zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach (47,38%). W średnich pracuje natomiast 20,23%, w małych – 32,39%. Według ekonomistów WEI istotne jest promowanie zatrudnienia w sektorze MiŚP:

Pomimo że sytuacja osób młodych na rynku pracy nie jest najgorsza, nie oznacza to, że nie należy podejmować dodatkowych działań w celu jej polepszenia. Kluczową rolę w zatrudnianiu osób młodych powinny odgrywać małe i średnie przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne za generowanie największej liczby miejsc pracy w Polsce.

Zobacz także: USA: Licealiści uczą się jeździć ciężarówkami, gdyż brakuje kierowców

Raport WEI uwzględnia również rekomendacje na polskiego rynku pracy. Przede wszystkim powinno promować się zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, konieczne wydaje się dostosowanie planu kształcenia oraz praktyk do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Nie bez znaczenia pozostaje również szansa na wykorzystanie środków unijnych do tworzenia programów aktywizacyjnych dla młodych. Oprócz tego ekonomiści WEI wskazują również na potrzebę rozszerzenia regulacji ograniczających koszty zatrudnienia (w tym ograniczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla osób młodych niebędących studentami, zastosowanie ograniczeń również do umów o pracę oraz ułatwienie uzyskiwania refundacji kosztów doszkalania pracowników).

Bezrobocie w Polsce nie odbiega znacząco od średniej dla krajów UE.  Oczywiście istnieją bariery utrudniające znalezienie zatrudnienia przez osoby młode, jednak nie wpływają znacząco na strukturę zatrudnienia dzięki występującej luce podażowej.

Fenomen zagubionych Einsteinów, czyli jak bieda obniża innowacje [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker