Polska

Polski koncern multienergetyczny raportuje wyniki za III kwartał

ORLEN wyszczególnia poszczególne segmenty i otrzymywane na tej podstawie zyski

Grupa ORLEN osiągnęła w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych. Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o (-) 2,1 mld zł, czyli o (-) 20% w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. Sprzedaż na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za 4% zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy.

Sprzedaż na stacjach ORLEN a wynik koncernu 

Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą. Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu, gdzie średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62%.  Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Od początku roku zrealizowano inwestycje na poziomie prawie 11 mld zł.

W trzecim kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie: 11,7 mld zł po eliminacji tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 5,9 mld zł
  • EBITDA LIFO oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych na poziomie: 8,6 mld zł
  • Przychody na poziomie: 73 mld zł
  • Sprzedaż w wysokości: 12,8 mt
  • Zysk netto w wysokości: 6,8 mld zł

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa ORLEN przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie. Jednocześnie Grupa ORLEN obniżyła zadłużenie o 6,8 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,09. W efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+”. 3 października br. wypłacono dywidendę za 2021 rok na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję.

Zobacz także: Gigant transportowy emituje zielone obligacje, aby finansować projekty elektryfikacji

Segment rafinerii wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 8 mld zł. Jednak po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń jednorazowych, w tym m.in. o 1,7 mld zł wyniku przejętej Grupy LOTOS, EBITDA LIFO jest niższa o (-) 1,4 mld zł, czyli o 20% (kw/kw). Na rezultat osiągnięty przez segment wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie. Przerób ropy w rafineriach Grupy ORLEN wyniósł 10,5 mt. To wzrost o 3,3 mt (kw/kw), w tym o 1,8 mt w efekcie ujęcia przerobu rafinerii w Gdańsku. Wykorzystanie mocy w rafineriach koncernu wyniosło 98%, w tym płockiej rafinerii 102% i było na zbliżonym poziomie (r/r). Miało to związek głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce, która od początku roku wzrosła o 0,3 mt. W trzecim kwartale (kw/kw) koncern odnotował wzrost sprzedaży o 51%, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 57%, oleju napędowego o 54%, LPG o 59%, paliwa lotniczego JET o 46%, a COO o 9%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 62%, w Czechach o 22%, a na Litwie o 47%.

W efekcie spowolnienia gospodarczego oraz niższych marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PCW i nawozach, a także osłabienia euro wobec dolara segment petrochemii wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 698 mln zł, który był niższy o blisko 60% (kw/kw). Sprzedaż zmniejszyła się o (-) 18% (kw/kw) do poziomu 1,1 mt. W Polsce sprzedaż była niższa o (-) 21%, głównie nawozów w rezultacie wysokich notowań gazu wpływających na koszty produkcji i ceny sprzedaży oraz olefin i PTA, w Czechach o (-) 12% w efekcie niższej sprzedaży nawozów, przy wyższej sprzedaży na Litwie o 40%.

Zobacz także: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców jest złym pomysłem

Poszczególne segmenty z perspektywy koncernu

W trzecim kwartale br. segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, o 36% więcej niż we wcześniejszym kwartale. Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 1088 mln zł, wyższy o 13% (kw/kw). W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 2,8 TWh energii elektrycznej, z czego 55% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 4% (kw/kw) produkcja energii elektrycznej spowodowana była m.in. wzrostem zapotrzebowania ORLEN Lietuva. Moc zainstalowana Grupy ORLEN wyniosła 3,4 GWe oraz 6,8 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne inwestycje związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował EBITDA na poziomie 856 mln zł. Wzrost o ponad 20% (kw/kw) był spowodowany wyższą sprzedażą sezonową i organizowanymi akcjami promocyjnymi. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku wypracowany wynik jest jednak niższy o 8%, na co wpływ miał spadek o (-) 23% (r/r) marży paliwowej w Polsce, przy jednoczesnym jej wzroście w Niemczech o 29% i Czechach o 5%. W trzecim kwartale br. sprzedaż wyniosła ponad 2,5 mt. To wzrost o 9% (kw/kw), w tym: w Polsce o 11%, w Czechach o 4%, Niemczech o 4% i na Litwie o 5%. Wyższa była sprzedaż: benzyny o 11%, oleju napędowego o 7% i LPG o 5%.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2898 stacji paliw, co oznacza wzrost o 13 obiektów (kw/kw), w tym: w Polsce o 6, na Słowacji o 4, w Czechach o 3, przy porównywalnej liczbie stacji w Niemczech i na Litwie. Już 2323 stacje paliw, czyli ponad 80%, wyposażone są w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1775 w Polsce, 332 w Czechach, 171 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 33 punkty (kw/kw). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest już 600 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 552 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacji CNG.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu wzrósł o ok. 150% (kw/kw) do 842 mln zł. To głównie efekt konsolidacji wyniku spółek Grupy LOTOS na poziomie 0,5 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 26% (kw/kw), w tym: wyższa była sprzedaż ropy o 81% i gazu ziemnego o 27%, przy niższej sprzedaży kondensatu gazowego o (-) 8%. Wzrosło także średnie wydobycie o 11,6 tys. boe/d (kw/kw), czyli o 62%, w tym: w Polsce o 3,8 tys. boe/d, Norwegii o 9,3 tys. boe/d i na Litwie o 0,5 tys. boe/d, przy spadku wydobycia w Kanadzie o (-) 1,9 tys. boe/d.

Inwestycje i akwizycje. W trzecim kwartale br. PKN ORLEN finalizował największe w swojej historii procesy akwizycyjne. 1 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Wcześniej zgodę na fuzję wyrazili Akcjonariusze obu spółek. W kolejnych miesiącach zatwierdzone przez Akcjonariuszy zostało połączenie PKN ORLEN i PGNiG. 2 listopada br. nastąpiła rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Kontynuowane były prace związane z budową farmy wiatrowej na morzu. Koncern podjął także strategiczną decyzję o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal zostanie zlokalizowany w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku. W minionym kwartale koncern podpisał także list intencyjny z Klaipėdos Nafta AB dotyczący inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Litwie.

Koncern przejął w lipcu br. od Basell Orlen Polyolefins aktywa, obejmujące moce wytwórcze polietylenu LDPE na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie, a także jego sprzedaż i obsługę klientów na polskim rynku. PKN ORLEN planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii. Jednocześnie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, PKN ORLEN analizuje możliwość budowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w Zakładzie w Płocku. W trzecim kwartale br. koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii polimerowych i w przypadku realizacji inwestycji poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości. Ponadto PKN ORLEN kontynuował rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w różne obszary działalności petrochemicznej. Wspólna realizacja projektów pozwoliłaby Grupie ORLEN w pełni zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz wykorzystać możliwości rafinerii w Gdańsku.

Cyfrowe korporacje na celowniku Unii. Miliardy euro kar

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker