Polska

Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wzrosła przez rok dwukrotnie. Gdzie pracują najczęściej?

W 2022 r. liczba osób z zagranicy podejmujących pracę w Polsce wyniosła ponad 0,5 mln. To dwukrotny wzrost w stosunku do 2021 r. Choć to raczej zjawisko wyjątkowe, długotrwały trend w zakresie liczby pracujących cudzoziemców w Polsce będzie wzrostowy

Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby osób z zagranicy podejmujących pracę w naszym kraju. Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wzrosła dwukrotnie w stosunku do 2021 r. i jest ich już ponad 0,5 mln. Wśród wszystkich pracujących cudzoziemcy stanowią 3,8 proc., podczas gdy rok wcześniej ich udział wynosił 1,6 proc. Gdzie takie osoby podejmują pracę najczęściej? Czym się zajmują? 

Rekordowa liczba pracujących cudzoziemców w Polsce

Według danych GUS na ostatni dzień grudnia 2022 r. w Polsce pracę podejmowało prawie 15,21 mln osób. Coraz więcej z nich stanowią osoby z zagranicy. W poprzednim roku liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wyniosła 571,8 tys. osób, a więc dwukrotnie więcej niż w 2021 r. Tym samym cudzoziemcy stanowili 3,8 proc. wszystkich pracujących w Polsce. Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny w Tygodniku Gospodarczym nr 22/2023, rok wcześniej ten odsetek wyniósł jedynie 1,6 proc., a jeszcze w 2017 r. – 0,6 proc. 

W latach 2017-2021 liczba zagranicznych pracowników rosła przeciętnie o 23 proc. rocznie. W 2017 r. było to nieco ponad 106 tys. ludzi, a w 2021 r. ponad 245 tys. 

Zobacz też: Ukraińskie linie lotnicze Supernova rozpoczęły działalność w… Rzeszowie

Gdzie cudzoziemcy pracują w Polsce najczęściej?

Wśród branż, w których cudzoziemcy pracowali w Polsce w 2022 r. najczęściej, prym wiodą dwie: przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. W tej pierwszej pracę podejmowało 110,3 tys. osób z zagranicy (z czego 47,1 tys. kobiet), natomiast w tej drugiej niewiele mniej, bo 109,8 tys. pracowników (wśród nich niespełna 11 tys. kobiet). Trzecia branża, gdzie liczba pracujących cudzoziemców była najwyższa to budownictwo. W niej w ostatnim dniu grudnia 2022 r. pracowało ok. 70 tys. osób. 

W tych branżach co dziesiąty pracownik to cudzoziemiec

Ciekawych danych dostarcza też analiza struktury zatrudnienia w branżach według pochodzenia pracowników. W 2022 r. było w Polsce kilka takich branż, w których co dziesiątym pracującym był cudzoziemiec. Największy odsetek cudzoziemców (według sekcji PKD) posiadała branża transportu i gospodarki magazynowej, gdzie udział pracowników z zagranicy wyniósł 11,5 proc. Niewiele mniej (11,4 proc.) cudzoziemców pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się administracją i działalnością wspierającą. Dokładnie co dziesiąty pracownik zatrudniony w sekcji zakwaterowania i gastronomii to osoba z zagranicy. Cudzoziemców często można też spotkać w pracy związanej z informatyką i komunikacją (udział 8,3 proc.). Udział cudzoziemców w kolejnych branżach to: 6,6 proc. w budownictwie, 3,9 proc. w przetwórstwie przemysłowym, 3,6 proc. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Rekordowa liczba pracujących cudzoziemców w Polsce – przyczyny

Podstawową przyczyną tak dużego wzrostu liczby cudzoziemców wśród pracowników jest oczywiście podejmowanie pracy przez uchodźców z Ukrainy. Analitycy PIE wskazują, że byli oni zatrudniani w ramach tzw. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Analizując wydane zezwolenia na pracę, widać, że najwięcej z nich dotyczyło właśnie Ukraińców (81,6 proc.). Otrzymywali je także Białorusini (5,6 proc.), Gruzini (3,8 proc.), Mołdawianie (2,5 proc.). Poza tym zgodę na pracę wydano osobom ze 174 krajów, a łącznie stanowiły one 6,3 proc. wszystkich zezwoleń.

Cudzoziemcy uzupełniają braki pracowników

Z danych GUS wynika, że z prawie 15,2 mln pracujących osób w Polsce 52,6 proc. stanowili mężczyźni. Mediana wieku pracujących wyniosła 42 lata. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu wyniosła 5,2 proc., utrzymując się na bardzo niskim poziomie.

Zobacz też: Bezrobocie w Polsce wciąż historycznie niskie! Rynek pracy szerokim łukiem omija kryzys

W dłuższym terminie zatrudnianie coraz większej liczby cudzoziemców wydaje się być nieuniknione. W Polsce postępują niekorzystne trendy demograficzne, które zwiększają zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy, którzy będą uzupełniać braki pracowników. Jak piszą analitycy PIE, niski przyrost naturalny, spadek udziału osób w wieku produkcyjnym oraz wzrost odsetka osób starszych to wyzwania rynku pracy na najbliższe lata. 

Oczywiście, co trzeba zaznaczyć, rekordowa liczba pracujących cudzoziemców w Polsce w 2022 r. była zjawiskiem wyjątkowym, związanym z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest wojna na Ukrainie. Bardzo prawdopodobne jest, że po zakończeniu działań wojennych duża liczba Ukraińców wróci do kraju, a tym samym liczba pracowników z zagranicy gwałtownie spadnie. Mimo to długotrwały trend w zakresie liczby zatrudnianych cudzoziemców pozostanie wzrostowy.

Uchodźcy z Ukrainy charakteryzują się wysoką aktywnością zawodową! Aż 65% z nich pracuje

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker