Azja i Oceania

Gospodarka Wietnamu zadziwia. Wzrost PKB 3-krotnie większy niż rok temu

Gospodarka Wietnamu w ostatnich latach doświadczyła lekkiego spowolnienia jednak według Banku Światowego czas na ponowne ożywienie

Wietnam mimo tego, że jest wciąż relatywnie biedną gospodarką, rozwija się w naprawdę dynamicznym tempie. Według analityków Banku Światowego ma on wrócić na wcześniejsze wysokie tory po ubiegłorocznym spowolnieniu. Czy Wietnam wykorzysta swoją szansę, aby stać się w przyszłości bogatym państwem tak jak Polska? Gospodarka Wietnamu ma przed sobą spory potencjał.

Gospodarka Wietnamu

Według analityków Banku Światowego gospodarka Wietnamu wykazuje oznaki ponownego ożywienia. Według założeń w tym roku wzrost ma osiągnąć 5,5%, a w 2025 roku około 6%. Obecnie obserwuje się znaczne ożywienie w eksporcie, z drugiej strony konsumpcja i inwestycje prywatne budzą się stopniowo do życia. Według założeń eksport po uwzględnieniu inflacji ma wzrosnąć o 3,5%. Wynika to z poprawy popytu zewnętrznego. W dokumencie możemy jeszcze wyczytać, że w tym roku ulegnie także poprawa na rynku nieruchomości. Prognozuje się, że realne inwestycje ogółem i spożycie prywatne wzrosną w 2024 r. odpowiednio o 5,5% i 5%.

Zobacz także: Liczba rozwodów w UE w ciągu pół wieku wzrosła o 100%!

Eksperci nie mają wątpliwości, że ożywienie oraz dobry wynik w czasie spowolnienia był możliwy na skutek stanowczego wsparcia polityki fiskalnej wietnamskiego rządu. Zalecane jest także przyspieszenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych. Jak twierdzi Bank Światowy, pomagałoby to w dalszym stymulowaniu gospodarki. Według wyliczeń zapewniałoby to dodatkowe 0,1 p.p. wzrostu PKB na każdy 1 p.p. wzrostu inwestycji publicznych jako udziału w PKB.

Z drugiej strony w polityce monetarnej dostrzega się ograniczenia związane z potencjalnymi obniżkami stóp procentowych. Wynika to z różnic między stopami krajowymi a tymi na rynkach międzynarodowych. Bank Światowy oczekuje, że utrzymująca się słaba ściągalność dochodów i zwiększone wydatki, w tym planowane podwyżki wynagrodzeń urzędników służby cywilnej i przyspieszone inwestycje publiczne, spowodują zwiększenie deficytu budżetowego do 1,6% PKB w 2024 roku. Natomiast w 2025 roku deficyt ma wynieść 1,1%. Jest to zgodne ze strategią fiskalną państwa na lata 2021-2030.

Zalecenia Banku Światowego dla Wietnamu

Jak twierdzi kierownik ds. praktyki Banku Światowego w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku, zapewnienie stabilności sektora finansowego pozostaje sprawą najwyższej wagi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania potencjalnym ryzykiem związanym ze wzrostem nieściągalnych długów, w tym wynikającym ze spadającej wartości aktywów na rynku nieruchomości. Bufory kapitałowe banków komercyjnych są stosunkowo niskie, a pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości może jeszcze bardziej obniżyć ich kapitał.

Działania rządu mające na celu usprawnienie zarządzania inwestycjami publicznymi mają pozwolić wyeliminować krytyczne luki w infrastrukturze energetycznej, transporcie i logistyce. Wietnam jako gospodarka rozwijająca się wciąż ma braki w tych obszarach, a poza tym ich prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do długoterminowego wzrostu gospodarczego.

Zobacz także: Budowa S1 przerwana! Archeolodzy znaleźli grot prehistorycznej strzały

Raport także sugeruje wspieranie i dotacje dla innowacyjnych start-upów, które mogą się przyczynić do wzrostu produktywności w Wietnamie. Stworzenie przyjaznego otoczenia technologiczno-innowacyjnego dla biznesu ma być kolejny bodźcem prowzrostowym dla Wietnamu. Bank Światowy wskazuje, że w różnych sektorach nadal utrzymują się kluczowe bariery strukturalne. Należą do nich bariery regulacyjne, rosnące niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, niski wskaźnik absorpcji technologii oraz wyzwania w dostępie do finansowania na wczesnym etapie.

Aby wspierać innowacyjne firmy w Wietnamie, Bank światowy zaleca:

  • Zmodernizować kluczowy program wsparcia ekosystemu w kierunku budowy rurociągu firm gotowych do inwestycji. Obejmuje to ulepszenie mechanizmów wsparcia, współpracę z prywatnymi zarządzającymi funduszami w celu ustanowienia lokalnych funduszy na wczesnym etapie oraz zwiększanie możliwości zainteresowanych stron ekosystemów, takich jak inkubatory i akceleratory.
  • Usprawnienie przepisów. Szybkie reformy mające na celu usunięcie barier regulacyjnych dla krajowych funduszy inwestycyjnych (tj. dekret 38 w sprawie funduszy inwestycyjnych dla start-upów) oraz uproszczenie procedur ułatwiających inwestycje z zewnątrz do Wietnamu i odwrotnie, szczególnie w przypadku inwestycji w innowacyjne start-upy.
  • Zwiększenie wkładu środowiska akademickiego i badań publicznych. Wzmocnienie pozycji uczelni i publicznych instytucji badawczych w zakresie wspierania start-upów poprzez zrewitalizowane inkubatory, akceleratory, ośrodki szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (poprzez modele partnerstwa publiczno-prywatnego). Publiczny sektor badawczy może odegrać większą rolę poprzez modernizację ram własności intelektualnej i transferu technologii, nagradzanie wysiłków badawczych potencjałem komercjalizacji oraz budowanie potencjału uniwersytetów i instytucji badawczych w zakresie skutecznego transferu technologii do start-upów.

Gospodarka Wietnamu i jej sukces

Komunistyczny Wietnam przeszedł transformację gospodarczą, który wyrwał ponad 45 mln ludzi z biedy i ubóstwa. Obecnie żyje tam ponad 100 mln ludzi. Generalnie rzecz biorąc, transformacja gospodarcza opierała się na podobnych zasadach jak chińska transformacja, a funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego oraz relacja na linii państwo-rynek zaczęły przypominać system panujący w Korei Południowej.

Zobacz także: Sukces gospodarczy Wietnamu wyrwał 45 milionów mieszkańców z ubóstwa!

wskaźnik ubóstwa w Wietnamie

Jak pisał Gabriel Chrostowskie wzrost realnego PKB w latach 1985-2021 wyniósł średnio 6,3%, natomiast wzrost PKB na mieszkańca 4,9%. W rezultacie, PKB per capita PPP zwiększył się ponad 5-krotnie w ciągu trzech dekad z 2,1 tys. dol. międzynarodowych w 1990 roku do 10,6 tys. dol. międzynarodowych w 2021 roku. Z jednej strony to wciąż jedynie 40% średniego światowego PKB per capita i prawie dwa razy mniej niż Tajlandia i Chiny. Z drugiej strony wzrost ten należy rozpatrywać w kategoriach ogromnego sukcesu. Wysoki i stabilny wzrost gospodarczy wyrwał bowiem blisko trzy czwarte populacji wietnamskiej z ubóstwa. Wskaźnik ubóstwa zmniejszył się z 76,1% w 1992 roku do zaledwie 3,8% w 2020 roku. W sumie z biedy wyszło ok. 45 milionów ludzi.

Wietnamska gospodarka jest napędzana głównie przez eksport i przetwórstwo przemysłowe, co gwarantuje niską stopą bezrobocia, która od ponad trzech dekad nie przekracza 3%. Eksport jako procent PKB należy do najwyższych na świecie, wynosząc aż 93,2%. Dla porównania, w Polsce i Malezji, których gospodarki także opierają się w dużym stopniu na eksporcie, wskaźnik wynosi odpowiednio około 58 i 69%. PKB. Co eksportują Wietnamczycy? Głównie surowce mineralne, kawę, ryż oraz pracochłonne wyroby przemysłowe.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker