Komentarze I Analizy

Rolnik szuka żony? No to jeszcze poszuka, bo kobiety wyjechały ze wsi [BADANIE]

Zniekształcone proporcje płci są częstym zjawiskiem w Europie. Kobiety masowo przeprowadzają się z obszarów wiejskich do miast.

Jak wynika z badania Michała Gulczyńskiego, zniekształcone proporcje płci, definiowane jako iloraz liczby młodych mężczyzn oraz kobiet, są częstym zjawiskiem w Europie. Co do zasady w miastach w przypadku osób w wieku od 25 do 34 lat jest on mniejszy od jedności (mniej mężczyzn niż kobiet), a w przypadku terenów wiejskich większy od jedności (więcej mężczyzn niż kobiet). Zgodnie z analizą badacza ten szkodliwy stan rzeczy wynika głównie z migracji o charakterze wewnętrznym. Kobiety masowo przeprowadzają się z obszarów wiejskich do miast. 

  • Zniekształcone proporcje płci prowadzą do negatywnych skutków takich jak pogorszenie się stanu psychicznego osób należących do płci nadreprezentowanej czy wzrostu przestępczości.
  • Ogólnie najczęściej wskazywaną w literaturze przedmiotu przyczyną zniekształconych proporcji płci są zniekształcone proporcje płci w momencie urodzenia.
  • W przypadku Europy głównie skrzypce gra migracja. Kobiety masowo opuszczają wsie w celu udania się do miast. 

Zniekształcone proporcje płci są znacznie bardziej szkodliwe, niż myślisz!

Zniekształcone proporcje płci są zaskakująco szkodliwym społecznie zjawiskiem. Po pierwsze, co nie powinno zaskakiwać, taki stan rzecz utrudnia znalezienie partnera płci przeciwnej osobom należącym do płci nadreprezentowanej. Kiedy wskaźnik ten jest większy od jedności, mężczyźni napotykają poważne problemy z utworzeniem stabilnego związku, w wyniku czego są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych działań seksualnych. Panowie żyjący w miejscowościach, w których brakuje kobiety, między innymi znacznie częściej korzystają z usług świadczonych przez panie trudniące się najstarszym zawodem świata. W efekcie zgodnie z przywołanym przez Michała Gulczyńskiego badaniem zniekształcone proporcji płci negatywnie przyczyniają się do tego, jak szybko rozprzestrzeniają się choroby weneryczne. 

Ponadto prowadzą one również do wzrostu przestępczości. Przykładowo zgodnie z wyliczeniami badaczy Lena Edlund, Hongbin Li, Junjian Yi, Junsen Zhang analizowany czynnik odegrał znaczącą rolę w zaobserwowanym w ostatnich dekadach spadku bezpieczeństwa w Chinach. Elastyczność wskaźnika przestępczości (liczba aresztowań za przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa przeciwko mieniu na 10 000 mieszkańców) względem proporcji płci w przypadku osób w wieku od 16 do 25 lat wyniosła 3,4. Oznacza to, że wzrostem tego stosunku o 1 proc. dochodziło do podniesienia się wspomnianego wskaźnika o 3,4 proc. Co więcej, zniekształcone proporcje płci również negatywnie wpływają na dobrostan osób należących do płci nadreprezentowanej. 

Zobacz także: Depopulacja Polski już się zaczęła. Powstrzymać ją może jedynie imigracja

Zgodnie z przeprowadzonymi przez badaczy wywiadami jakościowymi ze stosunkowo małą liczbą niezamężnych mężczyznach żyjących na obszarach wiejskich w chińskiej prowincji Kuejczou (na terenach tych proporcje płci ze względu m.in. na migracje kobiet do miast są silnie zaburzone), a mających co najmniej 30 lat, ci nie są w stanie poradzić sobie psychicznie z sytuacją, w jakiej się znaleźli. Jak podkreślają naukowcy, czują oni, że ponieśli w życiu ogromną porażkę. Samych siebie badani opisywali zaś jako ludzi pozbawionych celu, beznadziejnych, nieszczęśliwych, smutnych, złych i samotnych. Jednakże to nadal nie wszystko! Zniekształcone proporcje płci wpływają nawet na kwestie, o których jestem przekonany, że Czytelnikowi nawet przez myśl nie przyszło, że mogą na nie wpływać!

Zbyt mała liczba kobiet przekłada się na… wysokie oszczędności!

Przez długi okres w Chinach występowało zaskakujące zjawisko. W latach 1990-2007 wysoka stopa oszczędności gospodarstw domowych, zamiast spadać, jeszcze rosła! Przy czym ten wzrost bardzo trudno było wyjaśnić z wykorzystaniem tradycyjnych teorii dobrze opisanych w literaturze przedmiotu. Z tego powodu ekonomiści Shang-Jin Wei oraz Xiaobo Zhang postanowili poszukać alternatywnych wyjaśnień i odkryli, że ważną rolę w tym procesie odegrały rosnące w tym okresie proporcje płci. Wiele chińskich rodziców, posiadających syna, aby zwiększyć szanse na małżeństwo swojego potomka, zaczęły mocniej oszczędzać. Przy czym, powstająca w taki sposób presja szybko zaczęła przenosić się na inne gospodarstwa domowa. Jak możemy wyczytać w badaniu:

Czynnik ten może potencjalnie odpowiadać za około połowę rzeczywistego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych w latach 1990-2007.

W jaki sposób powstają zniekształcone proporcje płci? Po pierwsze narodziny i śmiertelność

No dobrze, ale skoro zniekształcone proporcje płci prowadzą do tak negatywnych skutków, jak pogorszenie się stanu psychicznego osób należących do płci nadreprezentowanej, wzrostu przestępczości czy szybszego rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych, to dlaczego i w jaki sposób powstają? Jak wykazuje w swoim badaniu zatytułowanym „Migration and Skewed Subnational Sex Ratios among Young Adults”, najczęściej wskazywaną przyczyną w literaturze przedmiotu są zniekształcone proporcje płci w momencie urodzenia. Przykładowo w 1980 roku na świecie urodziło się aż o 5,5 proc. chłopców więcej niż dziewczynek. Przy czym wynika to zarówno z czynników naturalnych, jak i z preferencji rodziców. 

Zobacz także: Ojcowie chcą być ojcami, a nie jedynie głównymi żywicielami rodziny!

W wielu państwach przykładowo w przywoływanych tutaj wielokrotnie Chinach rodzice przez dekady znacznie bardziej woleli mieć syna niż córkę. Przy czym w celu spełnienia tego marzenia nie zawahali się oni skorzystać z aborcji. W wyniku tego, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, na początku lat 2000. na 100 urodzonych w Państwie Środka dziewczynek przypadało aż prawie 118 chłopców! Co więcej, nawet w 2021 roku, mimo nieobowiązywania polityki jednego dziecka już od 6 lat, stosunek ten nadal był bardzo mocno nierówny.


Drugim czynnikiem są różnice we wskaźnikach śmiertelności ze względu na płeć. Ogólnie dziewczynki mają większe szanse na przeżycie młodzieńczych lat niż chłopcy. Jednakże uprzedzając fakty, czynnik nie wpływa istotnie na proporcje płci w zdecydowanej większości krajów. Zgodnie z ustaleniami polskiego badacza, jeżeli w kraju powszechnie nie występuje wśród mężczyzn problem z alkoholem jak w Rosji bądź nie toczą się mordercze wojny gangów jak w Salwadorze, najprawdopodobniej kwestią zróżnicowanej śmiertelności nie trzeba będzie sobie w ogóle zaprzątać głowy. 

Córka niech jedzie studiować do miasta, a Ty synu zajmij się gospodarstwem

Ostatnim i co ważniejsze istotnym czynnikiem są różnice w migracji ze względu na płeć. Kobiety w wielu rozwiniętych gospodarczo krajach znacznie chętniej migrują ze wsi do miast niż mężczyźni. Przy czym, jak wskazuje Michał Gulczyński, przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Choćby kobiety dłużej się kształcą, a uniwersytety, uczelnie itp. znajdują się głównie w miastach. Ośrodki miejskie co do zasady oferują lepszej jakości usługi publiczne, ułatwiające pogodzenia życia rodzinnego z pracą. Jednakże oprócz czynników społeczno gospodarczych, w dużym stopniu o tych różnicach decyduje również kultura. 

Zobacz także: Iberia zatrudni więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach

Już wybitny francuski socjolog, Pierre-Félix Bourdieu ponad pół wieku temu zauważył, że na wsiach zupełnie inaczej wychowano dziewczynki, niż chłopców. Młode Francuzki zachęcano do opuszczenia obszarów wiejskich, Francuzów zaś nakłaniano do tego, aby na nich zostali. Ponadto do ukształtowania się zaburzonych proporcji wsi prowadzą nie tylko migracje wewnętrzne, ale również międzykrajowe, na które na ogół częściej decydują się mężczyźni. Jednakże obecnie decydują się oni na nie nieznacznie częściej (52 proc. migrantów międzynarodowych jest płci męskiej). Do tego nierzadko należy zauważyć, że po jakimś czasie od przeprowadzki mężczyzny do innego państwa, dołącza do niego jego partnerka. 

Zniekształcone proporcje płci występują również w Europie!

Co interesujące to właśnie ten ostatni czynnik zdaje się odgrywać znaczącą rolę w Europie. Jak zauważa badacz, w krajach leżących na Starym Kontynencie występują zniekształcone proporcje płci na obszarach wiejskich i miejskich. Zgodnie z ustaleniami badacza co do zasady w miastach w przypadku osób w wieku od 25 do 34 lat analizowany stosunek przyjmuje wartości mniejsze od jedności (mniej mężczyzn niż kobiet), a w przypadku terenów wiejskich wartości większe od jedności (więcej mężczyzn niż kobiet). Przy czym, prawdziwą rekordzistą, jeżeli chodzi o skalę zaburzenia tego wskaźnika, jest Grecja. Na obszarach wiejskich w 2010 roku w tym państwie analizowany stosunek osiągnął wartość 1,27, co oznacza, że na każde 100 młodych Greczynek przypadało tam aż 127 młodych Greków! 

W celu dokładniejszego zbadania sprawy badacz postanowił przeprowadzić regresję między zlogarytmowaną gęstością zaludnienia a proporcjami płci dla regionów leżących na terenie Europy w 2011 roku. Po zrobieniu tego Michał Gulczyński odkrył, że występuje silna ujemna zależność między tymi dwiema zmiennymi (im większa gęstość zaludnienia tym proporcje płci są mniejsze) w przypadku osób w wieku od 25 do 34 lat. Jak możemy wyczytać w badaniu:

Dla gęstości zaludnienia 10 razy większej, proporcje płci są o 0,038 niższe lub, innymi słowy, jest o 3,8 pkt. proc. mniej mężczyzn w porównaniu do kobiet.

Zobacz także: Za problemy polskich mężczyzn nie odpowiada ich wolna wola, a szereg różnorodnych czynników

Jednakże takiej równie silnej relacji nie zaobserwowano w przypadku dzieci. Parametr określający relację między gęstością zaludnienia a proporcjami płci w przypadku osób mających od 0 do 9 lat jest jedynie minimalnie ujemny (-0,0011) oraz co znacznie ważniejsze nieistotny statystycznie. Oznacza to, że nie możemy odrzucić hipotezy, iż gęstość zaludnienia ma zerowy wpływ na proporcji płci wśród osób we wspomnianym wieku. Biorąc pod uwagę, iż istnieją trzy przyczyny zaburzonych proporcji płci i dwa pierwsze z nich nie odgrywają istotnej roli w Europie, winnym tego stanu rzeczy musi migracja, przy czym jak informuje naukowiec głównie z migracji o charakterze wewnętrznym. 

Źródło: Michał Gulczyński, “Migration and Skewed Subnational Sex Ratios among Young Adults”

Polki opuszczają wieś, a Niemki tereny byłego NRD

Co warto zaznaczyć, ta relacja istnieje tylko w przypadku wszystkich regionów leżących na terenie 31 państw Europy, ale również w przypadku poszczególnych państw (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Przykładowo, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, im mniejsza jest gęstość zaludnienia w danym regionie, tym iloraz liczby młodych mężczyzn oraz kobiet jest większy. Przy czym, badacz informuje, że Warszawa ma najbardziej sfeminizowaną populację w całej Europie Wschodniej. Otóż zgodnie z wyliczeniami na 100 mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat w 2011 roku w stolicy Polski miało przypadać aż 110 kobiet! Jednakże zdaniem autora najciekawszy i najsilniej wskazujący na rolę migracji wewnętrznych w powstawaniu zniekształconych proporcji płci jest przypadek naszego zachodniego sąsiada. 

Otóż badacz stwierdza, że po upadku muru berlińskiego kobiety masowo wyemigrowały z byłego NRD na zachód. To z kolei doprowadziło do ogromnego „niedoboru” kobiet na wschodzie. Praktycznie w każdym regionie leżącym na terenie byłych socjalistycznych Niemiec jest znacznie więcej młodych mężczyzn niż kobiet (jak informuje Michał Gulczyński, uważa się, że ten stan rzeczy jest jedną z przyczyn tak dużego poparcia dla AfD na wschodzie). Przy czym skala zniekształcenia proporcji płci i w tych przypadkach zależy od gęstości zaludnienia! Zarówno w Niemczech Wschodnich, jak i w Niemczech Zachodniej występuję silna zależność między zlogarytmowaną gęstością zaludnienia a proporcjami płci w przypadku osób w wieku od 25 do 34 lat oraz nie występuje w przypadku dzieci.

Źródło: Michał Gulczyński, „Migration and Skewed Subnational Sex Ratios among Young Adults”

Dyskryminacja mężczyzn? Pełnomocnik Rządu nie widzi problemu!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker