Finanse

Do kogo skierowana jest deklaracja PIT 37?

Formularz PIT 37 jest jedną z podstawowych deklaracji podatkowych w Polsce. Jej zasady reguluje akt prawny Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 45 ust. 1 tego aktu prawnego podatnicy są obowiązani składać co roku do urzędów skarbowych zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Zeznania należy przygotowywać według ustalonego wzoru, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Jednym z takich wzorów jest formularz PIT 37. Do kogo został skierowany i komu posłuży PIT 37 przy rozliczeniu roku podatkowego 2022?

Deklaracja PIT 37 – rodzaje podatników

PIT 37 jest formularzem, który służy podatnikom, którzy są osobami fizycznymi. Do tego podatnikom, który w danym roku podatkowym:

 • uzyskali przychody ze źródeł, które są położone na terytorium Polski,
 • przychody te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • uzyskiwali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów),
 • dotyczy podatników, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • dla podatników, którzy nie są obowiązani w deklaracji doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
 • służy podatnikom, którzy nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,
 • podatnikom, nie odliczającym tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

Wyciąg z przepisów

Art. 45 [Termin; załączniki; podatek należny]

 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Rodzaje przychodów w PIT 37

Przykładami tytułów, które umożliwiają rozliczenie w ramach formularza PIT 37 są:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunków pracy,
 • wynagrodzenia ze stosunków pokrewnych do stosunku pracy,
 • emerytury,
 • renty krajowe, w tym renty strukturalne oraz renty socjalne,
 • świadczenia przedemerytalne,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • należności w innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • przychody z umowy zlecenia,
 • przychody z kontraktów menadżerskich,
 • przychody z zasiadania w radach nadzorczych,
 • przychody z pełnienia obowiązków społecznych,
 • przychody z działalności sportowej,
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • przychody ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy,
 • przychody z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę dla tymczasowo aresztowanych,
 • należności za pracę skazanych,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Indywidualnie oraz łącznie z małżonkiem

Deklarację PIT 37 podatnicy mogą rozliczyć samodzielnie (indywidualnie) lub łącznie z dochodami małżonka, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Podstawową zasadą jest samodzielne opodatkowanie każdego z małżonków, jednak na wspólny wniosek małżonków mogą oni rozliczać się wspólnie. Aby skorzystać z takiego sposobu opodatkowania jednak należy spełnić określone warunki, które podatnicy mogą poznać w kolejnych ustępach art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyciąg z przepisów

Art. 6 [Dochody małżonków]

 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:
 • przez cały rok podatkowy, albo;
 • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zobacz także: Liniówka to patologia polskiego systemu podatkowego stworzona dla najbogatszych

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Dodatkowo z zasad łącznego opodatkowania małżonków mogą skorzystać podatnicy, których małżonek zmarł w trakcie trwania roku podatkowego, lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem deklaracji PIT 37. Jest to tak zwane łączne opodatkowanie dochodów małżonków w sposób przewidziany dla wdów i wdowców.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker